Close
Yes
Cancel
Close window without saving

Invoice on E-mail

Simply. Easy. Fast.

to order
Documents

Telefoniteenuse TOOTETINGIMUSED 

1. Mõisted 
Sidevõrgu lõpp-punkt - punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Telseti kaablivõrgule
Liin - vastavat kaabeldust kasutades realiseeritud tehniliste seadmete kogum, mis ühendab Telseti Sidevõrgu lõpp-punkti Ühenduspunktiga;
Seadmed kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas Kliendi terminalseadmed, mis ühendatakse Teenuse raames võimaldatavate teenuste kasutamiseks ühenduspunktiga
Ühenduspunkt Teenuse kasutamiseks Kliendi seadme liini vahendusel Telseti sidevõrguga ühendamise koht.

2. Teenuse kirjeldus 
Telefoniteenusega antakse kliendi kasutusse Telseti poolt pakutud või Kliendi poolt Telseti võrku üle toodud telefoninumber. Teenus võimaldab välja helistada ja võtta vastu telefonikõnesid.
Numbri ületoomisel teise operaatori võrgust Telseti võrku, peab senise operaatori juures teenus olema aktiivne kuni numbri liikumiseni Telseti võrku.
Vaikimisi on Telseti telefoniteenusele kehtestatud kuu krediidilimiit 50 € suuruses. Krediidilimiidi lähenedes teavitab Telset klienti telefoni teel piirangu lähenemisest. Krediidilimiidi ületamisel rakendab Telset Üldtingimustes sätestatud Teenuse osutamise piiramise õigust.
Kliendil on võimalik hakata uuesti Teenust tarbima, kui ta tasub Telsetile ettemaksu tema poolt kasutatud krediidilimiidi summas ning täiendavalt teeb ettemaksu võimalike kõnede eest, mida planeerib teha jooksval kuul.
Lepingu lõpetamisel  ei võta Telset kasutusel olnud telefoninumbrit uuesti kasutusele vähemalt kuus (6) kuud.
Numbrit saab teisaldada teise operaatori telefonivõrku ainult aktiivse teenuse lepinguga ja kirjaliku avalduse alusel.

3. Teenuse raames pakutavad teenuse paketid on kirjeldatud ja kättesaadavad kodulehel

4. Teenuse parameetrid:
  • Liides RJ11 telefoniaparaadiga ühendamiseks.
  • Nõuded üldkasutatava abonendi analoogliidesega ühendatavale terminalile on toodud Eesti Vabariigis kehtivates normatiivides (EVS 728:1996)
Kvaliteedinõuded osutatavatele telefoniteenustele:
  • sõltumata kõneliigist on ühenduse loomise tõenäosus mitte vähem kui 95 %;
  • võrgusisestel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 10 sekundit;
  • võrkudevahelistel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 20 sekundit;
Puudub tugi veaparanduseta protokollide kasutamiseks üle dial-up’i (nt makseterminalid).
Teenust osutatakse 3,1 kHz ribalaiusega kanalil, mis võimaldab edastada G3 parameetritele vastavat faksisõnumit. Kasutatakse audiokoodekit G.711 a-law.

5. Hind 
Telefoniteenus tasu koosneb kuutasust ja tasust valitud kõnede eest. Kõnede hinnad on kättesaadavad kodulehel. Võrgusisesed kõned on tasuta. 

6. Tagasiarvestus 
Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu  võib Telset teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. Telset ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro.

7. Teenuse piiramine võlgnevuse korral 
Vastavalt Üldtingimustes sätestatule on Telsetil õigus arve maksetähtajaks tasumata jätmisel piirata kliendi väljuvaid kõnesid jättes alles võimaluse helistada hädaabi numbritele. Piirangu kehtivuse ajal säilib kliendil abonenttasu maksmise kohustus.

8. Rikked 
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab Telset vastavalt Üldtingimustes sätestatule. Telsetil on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni neli (4) tundi ajavahemikul kell 01.00–07.00. Hooldustöid tehakse viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaaniliste tööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
 
Information +372 635 6535
the call is not charged and is free
Technical Support +372 7100 200
the call is not charged and is free
Contact us if you have any questions.
eng