Close
Yes
Cancel
Close window without saving

Invoice on E-mail

Simply. Easy. Fast.

to order
Documents
TEENUSLEPINGU TINGIMUSED:

1. Üldine
1.1. Käesoleva Lepingu lahutamaks osaks on Telseti Üldtingimused ja Hinnakiri, mis on Kliendile kättesaadavaks tehtud Kodulehel www.telset.ee, kliendileping, toote- ja/või paigaldustingimused, seadmete paigaldamise ja tööde teostamise akt (edaspidi: Akt) ning vastava teenuslepingu lisad. Telset osutab Teenuseid, rendib ja müüb kaupu/tooteid Kliendile käesoleva Lepingu alusel vastavalt Üldtingimustes, Hinnakirjas, Andmete Kasutamise Põhimõtetes ja teistes tingimustes sh toote- ja/või paigaldustingimustes sätestatud alustel. Ärikliendi puhul kehtivad ärikliendi hinnakiri ja/või erilahenduste puhul kokkuleppehind.
1.2. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et Telsetile esitatud andmed on õiged, ta on tutvunud käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks olevate Üldtingimustega ja muude tingimustega, vastavad Üldtingimused ja muud tingimused on Kliendile arusaadavad, Klient nõustub nimetatud tingimustega ja kohustub neid täitma. Liitudes Telseti korraldatud kampaaniaga ja sõlmides käesoleva Lepingu kampaaniatingimustes sätestatud alustel, kinnitab Klient Lepingu allkirjastamisega, et ta on tutvunud kampaaniatingimustega ja kohustub vastavaid tingimusi täitma.
1.3. Käesoleva Lepingu alusel Klientidele pakutava toote raames saab Klient vastavalt Telseti pakutud võimalustele, esitatud tellimusele ning Kliendi soovitud Liitumispunktis olemasolevatele tehnilisele võimekusele sh lahenduste olemasolule ja võimekusele kasutada teenust (edaspidi: Teenus).
1.4. Käesoleva Lepingu alusel osutatava Teenuse kasutamise ja toimivuse eelduseks on nõuetele vastavate seadmete kasutamine Kliendi poolt.
Teenuste tarbimisel peab Klient kasutama Teenuste osutaja nõuetele vastavat sh sertifitseeritud seadmeid (Digiboks, IPTV boks,Interneti ruuter, SmartTV televiisor (edaspidi: Seadmed)). Käesoleva Lepingu alusel osutatava Teenuse ja/või paigaldatavate seadme(te) hinnad võivad muuhulgas sisalduda Aktis. Nõuetele vastavate Seadmete loetelu ja nende tehnilised parameetrid, samuti muud tingimused, mille järgimine Kliendi poolt on vajalik Teenuste kvaliteetseks toimimiseks, on toodud Kodulehel, Tootetingimustes ja/või Aktis. Kui Klient kasutab Teenuste raames ka muid teenuseid, mille suhtes on Teenuse osutaja kehtestanud eraldiseisvad toote- või paigaldustingimused (nt järelvaatamine, staatiline IP ja teised) siis Klient peab järgima ka neid tingimusi. Teave selle kohta, milliseid täiendavaid teenuseid on Kliendil võimalik juurde tellida, on kättesaadav Kodulehel ning klienditeeninduse telefonil 6356535 või e-posti teel info@telset.ee.
1.5. Lepingu raames loob Telset vastava tehnilise võimaluse olemasolul sh lähtuvalt Liitumispunkti tehnilisest võimekusest Kliendile tellitud Teenuse osas kasutusvõimaluse vastavuses tehnilistele parameetritele ja muudele nõuetele, mis on toodud Kodulehel, Lepingu lisades, Hinnakirjas ja/või Üldtingimustes. Lähtuvalt Kodulehel toodud valikutest kooskõlas Kliendi soovitud Liitumispunkti tehnilise võimekusega saab Klient valida milliste parameetritega (k.a ühenduskiirustega) Teenust ta soovib kasutada tellides vastava Teenuse või Paketi.
 
2. Teenuse osutamise tingimused
2.1. Telset pakub Teenust tootetingimustes toodud eeldustel ja alustel Kliendi määratud aadressil s.o Teenuse osutamise asukohas vastavalt liitumishetkel kehtivale Hinnakirjale. Ärikliendi puhul kehtivad ärikliendi hinnakiri ja/või erilahenduste puhul kokkuleppehind. Kliendil on õigus kasutada Teenust Lepingus fikseeritud Teenuse kasutamise asukohas st Liitumispunktis, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Lepingus fikseeritud Liitumispunkti st Teenuse osutamise asukohta ei ole Kliendil lubatud ühepoolselt muuta. Info Teenuse kvaliteedi, parameetrite mõõtmiseks kasutatava metoodika ning muude tehniliste parameetrite kohta on toodud Kodulehel Teenuste tootetingimustes.
2.2. Klient saab sõltuvalt soovitud Liitumispunktis olemasolevast tehnilisest võimalustest Kodulehel ja/või Hinnakirjas toodu piires valida endale sobiva Teenuse.
2.3. Interneti Teenuse kasutamiseks eraldab Teenuse osutaja Kliendile ühe dünaamilise IP-aadressi. Klient saab soovi korral selle asemele tellida täiendava tasu eest välise staatilise IP-aadressi. Vaikimisi on internetiühenduse pordid avatud.

3. Teenusega liitumine ja kasutamine
3.1. Teenusega liitumine ning Seadmete kasutamine sh kõikvõimalike muude sellega kaasnevate lisateenuste osutamine Kliendile toimub sõlmitud tähtajalise või tähtajatu Lepingu ja vastava Akti alusel. Leping sõlmitakse tähtajalisena juhul, kui Klient saab Telsetilt rahalise või varalise soodustuse sh juhul kui Klient rendib või ostab Telsetilt eri- või soodushinnaga Seadme. Erakliendil on õigus sõlmida tähtajaline leping perioodiga 36 või esijalgse miinimumperioodiga, mis ei ületa 24 kuud. Tähtajalise lepingu sõlmimisega võtab Klient kohustuse olla Telseti Teenuslepingu lepinguline Klient ja kasutada teenuseid Lepingus või Aktis kokkulepitud tähtajalise perioodi jooksul. Seadm(et)e rendi- või väljaostu eri- või soodushind kehtib ainult aktiivse tähtajalise teenuslepingu korral s.o vastava tähtajalise teenuslepingu lõpetamisel või peatamisel kehtib renditud või väljaostu kohustusega Seadme(te)le Hinnakirja järgne tava- või täishind.
3.2. Teenuse kasutamiseks vajalikud Seadmed peavad vastama Telseti nõuetele sh tehniliste parameetrite osas s.o juhul kui Seadmete vastavus Telseti nõuetele pole tagatud, ei ole Telsetil kohustust Teenust osutada. Teenuse kasutamiseks vajalikke Seadmeid on Kliendil võimalik Teenuse osutajalt kokkulepitud tingimustel ja Hinnakirjas, vastavas Aktis või tootelepingus märgitud Tasu eest välja osta või võtta kokkulepitud tingimustel Hinnakirjas sätestatud tasu eest tähtajatusse või tähtajalisse kasutusse st rendile.

4. Teenuse tasustamine
4.1 Teenuse tasud on toodud Lepingus, Hinnakirjas ja/või Aktis. Teenuste eest tasustamine toimub Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras. Vastava erisäte puudumisel, loetakse Arveldusperioodiks kalendrikuu.  Teenuse tasu osas võivad esineda erisätted juhtudel, kui  Kliendi krediidivõimelisus Telseti hinnangul ei ole piisav ning teenuse tarbimise ja tasustamise osas on kokku lepitud teisiti. Telset võib Kliendilt nõuda Lepingu sõlmimisel ja selle kehtivuse ajal täiendavate võlaõiguslike tagatiste esitamist - tagatisraha ja/või  ettemakse tegemist. 
4.2 Kliendi poolt tasumisele kuuluv summa sõltub sellest, milliseid Teenused või/ja Teenuste pakette ja millised lisateenused on Klient tellinud ehk milliste Teenuste osutamiseks on Klient soovi avaldanud.

5. Rikete kõrvaldamine ja hooldustööd
5.1 Rikkeks loetakse olukorda, kus Teenus ei vasta Teenuse kirjelduses fikseeritud kvaliteeditingimustele. Teenuse osutaja kõrvaldab Teenuse toimimist takistavad rikked vastavalt Üldtingimustes toodule. Teenuse osutaja kõrvaldab Teenuse osutaja sidevõrgu ja liinide rikked mõistliku tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui järgmise tööpäeva lõpuks. Teenuse osutaja kõrvaldab Teenuse osutaja sidevõrgu ja liinide rikked ärikliendile 6 töötunni jooksul. Rikkeks ei loeta olukorda, mis tuleneb:
    - Hooldustööde teostamiseks ettenähtud ajal Teenuse töös esinevatest häiretest;
    - Teenuse koosseisu mittekuuluvate osade (sh Kliendi või kolmandate isikute seadmete ja/või liinide vms) mittetoimimisest või mittenõuetekohasest toimimisest tingitud häiretest;
    - Kliendi tegevusest või tegevusetusest põhjustatud häiretest;
    - Klient on kohustatud teavitama kõikidest häiretest Teenuse töös (sh Riketest) AS Telseti kliendituge elektroonilise posti aadressil info@telset.ee
või telefoni teel +372 6356535. Äriklienditoe telefon +3727100205, e-post ariklient@telset.ee või support@telset.ee;
    - AS Telset võtab rikketeateid vastu 7 päeva nädalas kella 9.00 - 21.00;
    - Tööpäev - päev ajavahemikus kella 8:00st 17:00ni, mis ei ole laupäev, pühapäev, riigipüha;
    - Rikke ajaks loetakse aega alates Kliendi poolt AS Telset rikkest teavitamisest;
    - Rikkeaja hulka ei loeta aega, mil Telset ei saanud Riket kõrvaldada fikseeritud tingimuste Kliendi poolse rikkumise või muude Kliendist olenevate asjaolude tõttu;
    - Puhkepäevadel ja riigipühadel rikke kõrvaldamine on eraldi tasustatav ja sõltub kulutatud ajast. Ärikliendil rikke kõrvaldamine sõltub sõlmitud SLA tingimustest;
5.2 Plaaniliste hooldustööde teostamisest teatab Teenuse osutaja Kliendile vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette ning kiireloomuliste, rikete ennetamiseks vajalike hooldustööde korral 1 (üks) tööpäev, viidates ühtlasi hooldustööde teostamise ajale ja põhjusele. Hooldustöödest teavitamise kohustus loetakse täidetuks, kui Teenuse osutaja on vastava info hooldustööde teostamise osas avaldanud Kodulehel. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave hooldustööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
5.3 Kliendile kuuluva liini või Seadme ja teiste selle kaudu võrguga ühendatud Seadmete rikete kõrvaldamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhud, kui rikke tekkes on süüdi Teenuse osutaja.

6. Vastutus
6.1 Teenuse osutaja ei vastuta Teenuste toimimise eest, kui Klient kaotab Teenuse osutajast sõltumatutel põhjustel Liitumispunktis Teenusega kasutamisega seotud teiste teenuste kasutamise võimaluse st interneti alusühenduse puudumisel kaotab Klient OTT, IPTV, VoIP teenuse kasutamise võimaluse.
6.2 Telset ei vastuta kontrollile mitte alluvate võrkude tõttu või teiste sideteenuse osutajate poolt oma kohustuste täitmata jätmisest põhjustatud teenuste kättesaadavuse puudumise või puuduste eest.
6.3 Telset ei vastuta teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti mõjutavate, kuid Telseti olenemata asjaolude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult vääramatust jõust tingitud tegurite nagu ilmastikuolud sh äike ja muude põhjustavate asjaolude, tehniliste vahendite tarkvaralised ja mehaanilised vigastuste eest. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendile kuuluva Seadme, liini, tarkvara töö ning kvaliteedi eest.

7. Lepingu jõustumine ja muud tingimused
7.1 Käesolev Leping jõustub alates sõlmimise kuupäevast. Lepinguga seotud ja Kliendi tellitud Teenus aktiveeritakse Akti allkirjastamise kuupäevast. Teenuste osutamine lõpeb Üldtingimustes fikseeritud alustel ja korras.
7.2 Tähtajalise Lepingu ülesütlemine võimalik Üldtingimustes, Tähtajaliste tootelepingute lõpetamise tingimustes sätestatud korras. Tähtajalise lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel on Klient kohustatud kandma Lepingu ülesütlemisega kaasnevad kulud ning hüvitama Telseti nõudmisel saadud rahalise või varalise soodustuse maksumuse.
7.3 Käesolev Leping on sõlmitud kahes võrdses juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Teenuse osutajale ja teine Kliendile.
 
Information +372 635 6535
the call is not charged and is free
Technical Support +372 7100 200
the call is not charged and is free
Contact us if you have any questions.
eng