Close
Yes
Cancel
Close window without saving

Invoice on E-mail

Simply. Easy. Fast.

to order
Documents

Internetiteenuse tootetingimused

1. Mõisted 
Telset sidevõrgu lõpp-punkt -  punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Telseti  kaabelvõrgule
Liin -  CAT5/6 standardile vastavat kaabeldust kasutades realiseeritud tehniliste seadmete kogum, mis ühendab Telseti Sidevõrgu lõpp-punkti Ühenduspunktiga;
Seadmed kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas Kliendi terminalseadmed, mis ühendatakse Teenuse raames võimaldatavate teenuste kasutamiseks ühenduspunktiga
Ühenduspunkt Teenuse kasutamiseks Kliendi seadme liini vahendusel Telseti  sidevõrguga ühendamise koht.

2. Teenuse kirjeldus
Internetiteenus on Telseti poolt pakutav interneti püsiühendus, mis võimaldab Kliendile alalist juurdepääsu lairiba teenusele teenuse tingimustes fikseeritud sümmeetrilise /asümmeetrilise kiirusega.
Internetiteenuse osutamisel tagab Telset Lõpp-punktis kvaliteetse teenuse osutamise Kliendi ühele (esimesele) terminaalseadmele.

3.Teenuse raames pakutavad teenuse liigid
 • internet  fiiberoptilisel - ja CAT5 majasisesel võrgul
 • internet kaablimodemil (1.1/2.0/3.0 DOCSIS tehnoloogia)
 • internet vasepaaril ADSL, VDSL tehnoloogial
 • internet passivsel optilisel võrgul PON tehnoloogia
 • klientidel, kes asuvad piirkonnas, kus on j“Jagatud“ internet, toote pakkumine on realiseeritud ​optilisel kaablil põhineva ligipääsu ja CAT5 majasisese kaabelduse (kaabel Cat5e) baasil ​(Ethernet 10Base-T, 100Base-T, 100Base-T,  RJ45, auto-detect);
 • klientidel, kes asuvad piirkonnas, kus on internet kaablimodemi baasil, toote pakkumine on realiseeritud koaksiaalkaablil (RF Connector F-Type) ja DOCSIS modemi kasutusel põhineva ligipääsu ja CAT5  korterisisese kaabelduse (kaabel Cat5e) baasil (RJ-45 või USB 1.1/USB 2.0);
  Pakutavate pakettide nimetuse-kiiruse- ning hinnaga saab tutvuda veebilehel www.telset.ee sisestades sidevõrgu lõpp-punkti aadressi.  
 
4. Tehnilised parameetrid:
 • Kaabel(DSL)modemi liides arvuti või ruuteriga ühendamiseks: RJ-45, 10/100/1000 Ethernet
 • DNS serverid – 81.25.255.73; 81.25.252.89
 • IP seaded – DHCP
 • IP aadress –dünaamiline, staatiline*
 • suletud pordid – TCP: 0, 135, 137, 138, 139, 445, 593, 1900, 2869, 4444, 5000 
  ​                   
          – UDP: 0, 19, 135, 137, 138, 139, 445, 593, 1900, 4444                 
 • keelatud otsepöördumine – UDP/53, UDP/123

* Kliendi soovil on võimalik staatiline IP aadress, tasuline teenus. Tasu vastavalt hinnakirjale.

5. Kvaliteedinõuded Telseti internetiteenusele
Telset garanteerib Kliendile ühenduskiiruse ühenduspunktist (RJ45 pistikust) kuni esimese Telseti võrgusõlmeni ja ulatusega +/- 10% maksimaalsest lubatud ühenduskiirusest.
Eelnimetatud kvaliteedinõude täitmise garanteerib Telset eeldusel, et Kliendi liin(iosa) vastab kehtivatele nõuetele.
Eelnimetatud ühenduskiirus on garanteeritud eeldusel, et kliendi liin(iosa) vastab kehtivatele nõuetele.
Teenuse kasutamiseks peab kliendiseade olema maandatud.
Väljaspool Telseti võrku ei ole Telsetil võimalust ega kohustust kiiruseid tagada.
Interneti kiirusega seotud kvaliteeditingimused kehtivad ainult kaabliga ühenduse korral.
Kui Kliendi mõõtmisandmete alusel on internetiühenduse kiirus pidevalt või korrapäraselt tunduvalt madalam kasutatava internetipaketi tavapärasest kiirusest, on Kliendil õigus esitada selle kohta Telsetile pretensioon, pöördudes Telseti poole aadressil info@telset.ee ning järgides Üldtingimustes toodud pretensioonide lahendamise korda.
 
6. Interneti turvalisus
Interneti kasutamise turvalisuse tagamiseks (s.h. võrgu rikete ja rünnete vältimiseks või muudel seadusest tulenevatel turvakaalutlustel) võib Telset piirata või peatada Teenuse kasutamist või muuta ühepoolselt Teenuse funktsionaalsusi või kasutamise tingimusi.
Klient peab Teenuse kasutamisel võtma iseseisvalt tarvitusele vajalikud abinõud selleks, et tema Teenuse tarbimiseks kasutatav seade oleks turvatud ja kaitstud infotehnoloogiliste rünnakute eest. Selleks tuleb Kliendil kasutada viirusetõrje- ja tulemüüritarkvara jms. vahendeid, uuendades neid regulaarselt vastavalt tarkvara tootja soovitustele.
 
7. Hind
Info Telseti Internetiteenuse pakettide maksumuse kohta on toodud Hinnakirjas. Lisateenustest loobumine ja paketivahetus väiksemaks on teenuse valiku muudatus ning tasuline vastavalt Hinnakirjale.
Telseti poolt pakutavate Terminaalseadmete müük või rent toimub vastavalt Hinnakirjale.
 
8. Tagasiarvestus
Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib Telset teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. Telset ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro. Käesolev punkt ei välista Telsetile vääramatu jõu esinemisest tulenevaid vastutusest vabanemise aluseid.

9.Rikked
Pretensioonide esinemisel ning rikete tuvastamisel, palume Klientidel ühendust võtta meie Klienditeenindusega (kontaktid on leitavad kodulehelt www.telset.ee 
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab Telset vastavalt Üldtingimustes toodule.
Telsetil on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni neli (4) tundi ajavahemikul kell 02.00–06.00. Telset teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaaniliste tööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.

10. Info andmeliikluse turvalisusest
Telset kasutab võrguressursside efektiivse kasutamise ja üldise teenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil selliseid mõistlikke andmeliikluse haldamise meetmeid, mis ei mõjuta klientide Teenuse kasutamist ja selle toimivust.
Telseti võrgule olulist täiendavat koormust põhjustavatele andmesideliikluse liikidele võib Telset vajadusel rakendada erinõudeid või luua nende võimaldamiseks tasulisi lisateenuseid. Seejuures tagatakse samalaadsetele tehnoloogiatele ja protokollidele võrdne kohtlemine.
Telsetil on õigus mõistlike andmeliikluse haldamise meetmete suhtes kehtivaid nõudeid eirata seaduses toodud erijuhtudel: tagamaks vastavust kehtivates õigusaktides ja kohtu või riigiasutuste poolt kehtestatud korraldustes toodud nõuetega, säilitamaks oma võrgu, selle kaudu osutatvate teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete terviklikkust ning turvalisust või hoidmaks ära oma võrku ähvardavat ülekoormust või leevendamaks ajutisest või erakorralisest ülekoormusest tingitud tagajärgi.
 

Information +372 635 6535
the call is not charged and is free
Technical Support +372 7100 200
the call is not charged and is free
Contact us if you have any questions.
eng