Закрыть
Да
Отменить
Закрыть окно без сохранения
Документы

Internetiteenuse tootetingimused

1. Mõisted
Ühenduspunkt - punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Telseti kaablivõrgule
Lõpp-punkt – füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus Kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks teenusele.
Seadmed - kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas Kliendi terminaalseadmed, mis ühendatakse Teenuse raames võimaldatavate teenuste kasutamiseks ühenduspunktiga

2. Teenuse kirjeldus
Internetiteenus on Telseti poolt pakutav interneti püsiühendus, mis võimaldab Kliendile alalist ligipääsu internetile teenusetingimustes fikseeritud sümmeetrilise /asümmeetrilise kiirusega.
Internetiteenuse osutamisel tagab Telset Lõpp-punktis kvaliteetse teenuse osutamise Kliendi ühele (esimesele) terminaalseadmele.

3. Teenuse raames pakutavad teenuse liigid
  • Interneti püsiühendus DSL tehnoloogial (ainult Muuga aedlinn)
  • Interneti püsiühendus vaguskaabli ja CAT5 majasisesel võrgul
  • Interneti püsiühendus kaabelmodemi tehnoloogial (1.1/2.0/3.0 DOCSIS tehnoloogia)
Teenuse osutamise võimaluse, pakutavate pakettide nimetuse- ,kiiruse- ja hindadega saab tutvuda Kodulehel, sisestades Lõpp-punkti aadressi.
 
4. Tehnilised parameetrid:
  • Kaabel(DSL)modemi liides arvuti või ruuteriga ühendamiseks: RJ-45, 10/100/1000 Ethernet
  • Väljuva posti server (SMTP) – smtp.telset.ee
  • DNS serverid – 81.25.255.73; 81.25.252.89
  • IP seaded – DHCP
  • IP aadress* – väline, dünaamiline
  • suletud pordid – TCP: 0, 135, 137, 138, 139, 445, 593, 1900, 2869, 4444, 5000
                                  UDP: 0, 19, 135, 137, 138, 139, 445, 593, 1900, 4444
  • keelatud otsepöördumine – UDP/53, UDP/123
* Kliendi soovil on võimalik staatiline IP aadress, mis on tasuline. Tasu vastavalt hinnakirjale.

5. Kvaliteedinõuded Telseti internetiteenusele
Telset garanteerib Kliendile ühenduskiiruse ühenduspunktist (RJ45 pistikust) kuni Telseti kesk­seadmeteni +/- 10% maksimaalsest lubatud ühenduskiirusest. Minimaalne internetiühenduse kiirus on 50%-80% paketikohasest alla- ja üleslaadimise kiirusest.
Ülaltoodud kiirused on tagatud Telseti võrgus Ühenduspunktis esimesena ühendatud Kliendi terminaal­seadmest kuni esimese Telseti võrgusõlmeni. Väljaspool Telseti võrku ei ole Telsetil võimalust ega kohustust kiiruseid tagada.
Tegelikku kiirust on võimalik kontrollida Telseti kodulehel või sisestades interneti aadressreale www.telset.speedtest.net
Interneti kiirusega seotud kvaliteeditingimused kehtivad ainult kaabliga ühenduse korral.
Eelnimetatud kvaliteedinõude täitmise garanteerib Telset eeldusel, et Kliendi liini(osa) vastab kehtivatele nõuetele.
Kui Kliendi mõõtmisandmete alusel on internetiühenduse kiirus pidevalt või korrapäraselt tunduvalt madalam kasutatava internetipaketi tavapärasest kiirusest, on Kliendil õigus esitada selle kohta Telsetile pretensioon, pöördudes Telseti poole aadressil info@telset.ee ning järgides Üldtingimustes toodud pretensioonide lahendamise korda.
 
6. Interneti turvalisus
Interneti kasutamise turvalisuse tagamiseks (s.h. võrgu rikete ja rünnete vältimiseks või muudel seadusest tulenevatel turvakaalutlustel) võib Telset piirata või peatada Teenuse kasutamist või muuta ühepoolselt Teenuse funktsionaalsusi või kasutamise tingimusi.
Klient peab Teenuse kasutamisel võtma iseseisvalt tarvitusele vajalikud abinõud selleks, et tema Teenuse tarbimiseks kasutatav seade oleks turvatud ja kaitstud infotehnoloogiliste rünnakute eest. Selleks tuleb Kliendil kasutada viirusetõrje- ja tulemüüritarkvara jms. vahendeid, uuendades neid regulaarselt vastavalt tarkvara tootja soovitustele.
 
7. Hind
Info Telseti Internetiteenuse pakettide maksumuse kohta on toodud Hinnakirjas. Lisateenustest loobumine ja paketivahetus väiksemaks on teenuse valiku muudatus ning tasuline vastavalt Hinnakirjale.
Telseti poolt pakutavate Terminaalseadmete müük või rent toimub vastavalt Hinnakirjale.
 
8. Tagasiarvestus
Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib Telset teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. Telset ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro. Käesolev punkt ei välista Telsetile vääramatu jõu esinemisest tulenevaid vastutusest vabanemise aluseid.

9.Rikked
Pretensioonide esinemisel ning rikete tuvastamisel, palume Klientidel ühendust võtta meie Klienditeenindusega (kontaktid on leitavad kodulehelt www.telset.ee.
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab Telset vastavalt Üldtingimustes toodule.
Telsetil on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni neli (4) tundi ajavahemikul kell 02.00–06.00. Telset teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaaniliste tööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.

10. Info andmeliikluse turvalisusest
Telset kasutab võrguressursside efektiivse kasutamise ja üldise teenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil selliseid mõistlikke andmeliikluse haldamise meetmeid, mis ei mõjuta klientide Teenuse kasutamist ja selle toimivust.
Telseti võrgule olulist täiendavat koormust põhjustavatele andmesideliikluse liikidele võib Telset vajadusel rakendada erinõudeid või luua nende võimaldamiseks tasulisi lisateenuseid. Seejuures tagatakse samalaadsetele tehnoloogiatele ja protokollidele võrdne kohtlemine.
Telsetil on õigus mõistlike andmeliikluse haldamise meetmete suhtes kehtivaid nõudeid eirata seaduses toodud erijuhtudel: tagamaks vastavust kehtivates õigusaktides ja kohtu või riigiasutuste poolt kehtestatud korraldustes toodud nõuetega, säilitamaks oma võrgu, selle kaudu osutatvate teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete terviklikkust ning turvalisust või hoidmaks ära oma võrku ähvardavat ülekoormust või leevendamaks ajutisest või erakorralisest ülekoormusest tingitud tagajärgi.
 
Информация +372 635 6535
звонок не тарифицируется и является бесплатным
Техническая поддержка +372 7100 200
звонок не тарифицируется и является бесплатным
Пишите нам, если возникли вопросы