Закрыть
Да
Отменить
Закрыть окно без сохранения
Документы
SEADMETE RENDI/MÜÜGITOOTELEPINGU TINGIMUSED

1. Üldine
1.1. Käesoleva Lepingu lahutamaks osaks on Telseti Üldtingimused (edaspidi: Üldtingimused) ja Hinnakiri, mis on Kliendile kättesaadavaks tehtud Kodulehel www.telset.ee, kliendileping, tooteleping ja/või paigaldustingimused, seadmete paigaldamise ja tööde teostamise akt (edaspidi: Akt) ning vastava tootelepingu lisad. Telset osutab Teenuseid, rendib, müüb kaupu/tooteid Kliendile käesoleva Lepingu alusel vastavalt Üldtingimustes, Hinnakirjas, Andmete Kasutamise Põhimõtetes ja teistes tingimustes sätestatud alustel.
1.2. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et Telsetile esitatud andmed on õiged, ta on tutvunud käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks olevate Üldtingimustega ja muude tingimustega, vastavad Üldtingimused ja muud tingimused on Kliendile arusaadavad, Klient nõustub nimetatud tingimustega ja kohustub neid täitma. Liitudes Telseti korraldatud kampaaniaga ja sõlmides käesoleva Lepingu kampaaniatingimustes sätestatud alustel, kinnitab Klient Lepingu allkirjastamisega, et ta on tutvunud kampaaniatingimustega ja kohustub vastavaid tingimusi täitma.
1.3. Käesoleva Lepingu alusel on Kliendil õigus rentida või välja osta Teenuse osutaja poolt pakutavad ja Kliendi poolt Akti või Lepingu alusel tellitud seadmed (edaspidi: Seadmed) Lepingus ja Üldtingimustes sätestatud alustel. Seadmed antakse Kliendile üle vastava Akti alusel, mille allkirjastamisel kinnitab Klient, et ta on Seadmed vastu võtnud, Seadmed on nõuetekohaselt paigaldatud, Seadmed töötavad nõuetekohaselt, talle on Seadmetega seotud teenuste osutamist alustatud ning ta kohustub maksma Seadmetega seotud tasusid. Paigaldatavate Seadme(te) hinnad võivad sisalduda Hinnakirjas ja/või Aktis. Teave selle kohta, milliseid Seadmeid on Kliendil võimalik tellida, on kättesaadav Kodulehel ning klienditeeninduse telefonil 6356535 või e-posti teel info@telset.ee.
1.4. Kui Klient soovib kasutada või saada Telseti poolt pakutavat soodustust st saada Seadmete väljaostult või rendilt soodustust, allahindlust, omandada või kasutada Seadet eri- või soodushinnaga või muudel tavapärasest soodsamatel tingimustel sõlmitakse Kliendiga tähtajaline Leping, millega Klient võtab Lepingus või Aktis kokkulepitud tähtajalise perioodi jooksul endale täitmiseks tähtajalise kohustuse. Tähtajalise Lepingu sõlmimisel on Klient kohustatud Teenust kasutama sh Seadmeid rentima Lepingus kokkulepitud perioodi (tähtaja) jooksul. Erakliendil on õigus sõlmida tähtajaline Leping perioodiga 12 või esijalgse miinimumperioodiga, mis ei ületa 24 kuud. Seadm(et)e rendi- või väljaostu eri- või soodushind kehtib ainult aktiivse tähtajalise teenuse tootelepingu korral s.o vastava tähtajalise teenuse tootelepingu lõpetamisel või peatamisel kehtib renditud või väljaostu kohustusega Seadme(te)le Hinnakirja järgne tava- või täishind. Tähtajalise teenuse tootelepingu lõpetamisel või Kliendi initsiatiivil peatamisel kehtib Seadmetele tavahinnakirjajärgne hind ja Kliendil ei ole õigus saada Seadmete väljaostult või rendilt soodustust või erihinda, kuivõrd vastav rahaline või varaline soodustus on seotud tähtajalise teenuse tootelepinguga. Tähtajalise teenuse tootelepingu peatamisel kehtib Seadmete tavahinnakirjajärgne tasu nii rendi- kui väljaostuhinna korral tähtajalise tootelepingu peatumise perioodi jooksul sh peatub tähtajalise Lepingu tähtaja kulg. Tähtajalise teenuse tootelepingu peatamise lõppemisel jätkub nii tähtajalise teenuse tootelepingu kui tähtajalise Lepingu tähtaja kulg vastava tähtajalise teenuse tootelepingu jätkamise päevast arvates.
1.5. Seadmed antakse üle Kliendile Lepingus või Aktis sätestatud koguses, mahus, kvaliteediga jms tingimustel. Klient peab Telsetile teatama üle antud Seadmete mittevastavusest Lepingu tingimustele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) nädala jooksul peale sellise mittevastavuse avastamist. Kliendile müüdud Seadmetele kohaldub VÕS 11.peatükis sätestatu.
 
2. Seadmete rentimise tingimused
2.1. Kliendil on õigus võtta Seadmed käesoleva Lepingu alusel tähtajalisse või tähtajatusse kasutusse s.o renti. Klient ja Teenuse osutaja lepivad Lepingus kokku rendiperioodis s.o ajavahemikus, mille jooksul on Kliendil õigus kokkulepitud tingimustel ja neid järgides Seadmeid kasutada st rentida koos kohustusega maksta Tasusid vastava rendiperioodi jooksul.
2.2. Tähtajalise Lepingu sõlmimisel võtab Klient kohustuse rentida Seadmeid kogu kokkulepitud rendiperioodi s.o Lepingu tähtaja jooksul. Seadmete rendi korral kuulub Seadmete omandiõigus Telsetile ning Kliendil on Seadmete kasutusõigus Lepingu kehtivusaja jooksul. Lepingu lõpetamisel või lõppemisel (sh tähtaja saabumisel) on Klient kohustatud Seadmed Telsetile tagastama. Kasutus-/rendiperioodi lõppemisel on Teenuse osutajal õigus teha Kliendile Seadmete väljaostu hinna pakkumine.
2.3. Seadmete väljaostu tingimused
2.3.1. Kliendil on õigus Seadmed Teenuse osutaja poolt pakutud tasu eest välja osta, saades Seadmete omandiõiguse kogu Seadmete väljaostuhinna tasumisel. Väljaostuhinna täielikul tasumisel saab Klient Seadmete omanikuks ja vastavad Seadmed tagastamisele ei kuulu.
2.3.2. Teenuse osutajal on õigus teha tähtajalise Lepingu korralisel lõppemisel ning eeldusel, et Kliendil ei ole võlgnevusi Telseti ees, Kliendi kasutuses olnud Seadmete väljaostu hinnapakkumine. Telsetil on õigus teha Kliendile hinnasoodustusi, näiteks Seadme väljaostuhinna soodustusi ja pakkumisi väljaostetud Seadme tagasiostuks ning anda soovitusi Seadmete utiliseerimiseks ja edasimüügiks. Telsetil ei ole Seadmete tagasiostu kohustust.
2.3.3. Kui Klient avastab Seadme vastuvõtmisel või hilisemal kasutamisel selle mittevastavuse Lepingu tingimustele, on Klient kohustatud VÕS §-s220 sätestatud tingimustel ja tähtajal sellest Telseti Klienditeenindusele teatama. Tarbijale müügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale 2 (kahe) kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
 
3. Seadmete kasutamise tingimused
3.1. Klient on kohustatud kasutama Seadmeid vastavalt nende sihtotstarbele kooskõlas Üldtingimustes ja Seadmete juurde kuuluvates dokumentides sh kasutusjuhendis sätestatule ning viisil, mis ei tekita kahju Teenuse osutajale ja kolmandatele isikutele sh on Kliendil kohustus mitte tekitada häireid sidevõrgus ja/või teistele isikutele kuuluvates sidevõrkudes.
3.2. Klient on Seadmete osas kohustatud:
3.2.1. tagama vajalikud hoiutingimused Seadmete säilitamiseks, korrashoiuks, kahjustuse vältimiseks (sh puhtus, temperatuur, niiskustase, aparaadi toitepinge stabiilsus, õhutatus, elektertoide jms) ja tagama Seadmete sihtotstarbelise sh vastavatele juhenditele vastava kasutuse;
3.2.2. kasutamisel tagama toimivuse nõutud taseme (töökorras oleku) ja vältima turvariski tekkimise ohtu sh takistama võimalikku ebaseaduslikku juurdepääsu Seadmetele ning tagama vajalike tarkvara uuenduste tegemise;
3.2.3. kasutama Seadmeid heaperemehelikult vastavalt selle normaalsele kasutusele, järgides kasutamisel tehnilises dokumentatsioonis ja/või kasutusjuhendis ette nähtud nõudeid ning tagama Seadmete nõuetekohase kasutamise, hooldamise ja säilimise omal kulul selliselt, et on välistatud Seadme sattumine õigustamata isiku ebaseaduslikku valdusesse, vargus, kaotsiminek, hävimine, kahjustumine ja/või rikkumine (sh mehaanilise vigastuse, niiskuse- või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse ja/või muu samalaadse sündmuse tulemusel);
3.2.4. Seadmed, mis kuuluvad Lepingu lõppemisel või lõpetamisel tagastamisele tagastama Telsetile seisundis ja samas komplektsuses, milles and olid Kliendile üleandmise hetkel, võttes arvesse normaalset kasutust ja kulumist (amortisatsiooni);
3.2.5. Seadmete seisundi halvenemisel üle normaalse kasutuse st kulumise astme ja kadumise, puuduse või hävimise korral, mis on tingitud Kliendi tegevusest või tegevusetust või asjaolust, mille eest Klient vastutab on Klient kohustatud Telseti nõudmisel tasuma mõistliku hüvitise vastavalt tekkinud kahju ulatusele, mh tasuma remonditasu vastavalt Hinnakirjale või Seadmete väljaostuhinna vastavalt esitatud Arvele ja/või hüvitama muu tekkinud kahju;
3.3. Kliendil on õigus kasutada Seadmeid isiklikult või teatud juhtudel lubada seda teha kolmandatel isikutel st eelkõige volitatud Kasutajatel, kuid mõlemal juhul jääb Klient Telseti ees täielikult vastutavaks kõikide sõlmitud Lepingutest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise ja mittenõuetekohase täitmise tagajärgede eest. Klient kohustub mitte kasutama Seadmeid Lepingu, sellega seotud tingimuste, õigusaktide ja heade tavadega vastuolus olevate või muul viisil sobimatute tegude tegemiseks või nende propageerimiseks.
3.4. Klient kohustub tema kasutuses s.o rendis olevaid Seadmeid kolmandatele isikutele mitte edasi müüma, rentima, üürima, koormama kolmanda isiku õigusega, muuhulgas mitte võimaldama kolmandatel isikutel renditud Seadmete kasutamist tasu eest või tasuta väljaspool vastava Kliendiga sõlmitud Lepingu, v.a kui Pooled on kokku leppinud teisiti vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 
4. Seadmete eest tasustamine
4.1. Seadmete rendi- ja väljaostu tasud on toodud Lepingus, Hinnakirjas ja/või Aktis. Seadmete eest tasustamine toimub Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras. Seadme paigaldamise, võrku ühendamise, installatsiooni ja/või häälestustööde jms lisatööd viiakse läbi Kliendi kulul Hinnakirja alusel. Sõltuvalt Lepingu tähtajalisusest võivad Kliendile kohalduda Seadmete erihinnad sh soodustused, mis sätestatakse Lepingus, Aktis või Hinnakirjas.
4.2. Kliendi poolt tasumisele kuuluv summa sõltub sellest, milliseid Seadmeid on Klient tellinud, kas vastavaid Seadmeid soovib Klient rentida või välja osta ning kas Klient sõlmib Teenuse osutajaga tähtajalise või tähtajatu Lepingu.
4.3. Lepingu lõppemisel maksab Klient tasu renditud Seadmete eest kuni Seadmete tagastamiseni Telsetile. Kliendile kasutusse sh rendile antud
Seadmeid sh muid Seadmeid, mis kuuluvad Lepingu lõppemisel tagastamisele, arveldatakse rendi- või kasutuspäeva põhiselt kuni Seadmete tagastamiseni Telsetile. Juhul kui Klient ei tagasta tagastamisele kuuluvat Seadet tähtaegselt Telsetil on õigus esitada Kliendile väljaostu arve ning Telsetil kaob kohustus seadet tagasi võtta.
 
5. Rikete kõrvaldamine ja hooldustööd
5.1. Teenuse osutaja kõrvaldab Seadmete kasutamist takistavad rikked vastavalt Üldtingimustes toodule. Teenuse osutaja kõrvaldab Teenuse osutaja sidevõrgu ja liinide rikked mõistliku tähtaja jooksul.
5.2. Lepingu alusel Kliendi kasutusse s.o rendile antud Telseti võrgu Seadme rikke kõrvaldamise kulud jäävad Telseti kanda v.a kui rikke on tekitanud Klient Üldtingimustes või Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise tõttu või asjaolu tõttu, mille eest Klient vastutab. Kõik Kliendist või Kliendi vastutusalasse kuuluvates asjaoludest sh mittenõuetekohasest kasutamisest, hooldamisest või Kliendile kuuluvast seadmest või selle rikkest tingitud Seadmete rikete kõrvaldamise kulud jäävad Kliendi kanda. Lepingu alusel omandatud s.o ostetud Seadme puuduse korral juhinduvad Pooled VÕS 11. peatüki sätetest.
 
6. Vastutus
6.1. Teenuse osutaja ei vastuta Telseti kontrollile mitte alluvate võrkude tõttu või teiste teenuse osutajate poolt oma kohustuste täitmata jätmisest põhjustatud Seadmete puuduste eest. Telset ei vastuta Seadmete kvaliteeti mõjutavate, kuid Teenuse osutaja olenemata asjaolude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult vääramatust jõust tingitud tegurite nagu ilmastikuolud sh äike ja muud raadiosidehäireid põhjustavate asjaolude, tehniliste vahendite tarkvaralised ja mehaanilised vigastuste või sidevõrkude rikete, millesse Telseti sidevõrk on lülitatud, eest. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendile kuuluva Seadme, liini, tarkvara töö ning kvaliteedi eest. Nõuetele mittevastava, mittetöökorras olevat seadme kasutamise korral, mis kuulub Kliendile või mille nõuetele mittevastavuse on tekitanud Klient ning, mis põhjustab häireid või rikked, kohustub Klient tekkinud kahju hüvitama.
6.2. Teenuse osutaja ei vastuta turvariski tekkimise eest kui vastava asjaolu põhjustas Klient, Kliendi hoolimatus või Kliendi tegemata jätmised Seadme osas (sh nt tegemata tarkvara uuendused jms).
6.3. Klient vastutab tagastamisele kuuluvate Seadmete väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud mittenõuetekohasest kasutamisest ja käitlemisest vastavalt Lepingule ja Tingimustele, juhenditele, mh vastutab Klient õigustamata isikute poolt põhjustatud Seadmete väärkasutuse ja väärtuse vähenemise eest. Juhul kui on alust arvata, et Seadmete kahjustused on tekkinud Kliendi väärkasutusest või asjaolu tõttu, mille eest Klient vastutab, on Telsetil õigus tellida ekspertiis ja nõuda ühekordset tasu vastava asjaolu kinnitamiseks. Kui ekspertiisitulemustest selgub, et vastavad kahjustused või väärkasutus on tekkinud Kliendi tegevuse tulemusena või asjaolu tõttu, mille eest Klient vastutab kohustub Klient hüvitama ekspertiisi- ja kahjustatud Seadme remondikulud või tasuma vastava väljaostuhinna kahjustunud Seadme asendamiseks. Telsetil on õigus nõuda Kliendil puuduste kõrvaldamist sh puuduolevate Seadme osade tagastamist või vastavate osade maksumuse hüvitamist.
 
7. Seadmete tagastamise tingimused
7.1. Lepingu lõppemisel sh Lepingust taganemisel kohustub Klient talle Lepingu, Akti alusel üleantud ning tagastamisele kuuluvad renditud Seadmed omal kulul viivitamatult Telsetile tagastama v.a kui Klient ostab Seadmed välja (st tasub Seadmete väljaostuhinna). Lepingu ülesütlemisel või lõppemisel kohustub Klient viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateist) päeva möödumisel alates Teenuse osutamise lõpetamisest tagastama Telsetile tagastamisele kuuluvad Seadmed v.a kui Pooled lepivad kokku muus tagastamise tähtajas.
7.2. Klient kohustub Seadmed tagastama Telsetile isiklikult või volituse alusel, järgides Seadmete tagastamise, demonteerimise ja pakendamise tingimusi või kutsuma Telseti esindaja Seadmete tagastamiseks ja/või demonteerimiseks tasudes visiidi eest Hinnakirja alusel. Lepingu lõppemisel või Lepingust taganemisel ei ole Telsetil kohustust tagastamisele kuuluvatele Seadmetele tasuta järgi tulla. Seadmete tagastamisega seotud kulud kannab Klient. Klient kohustub kandma Seadmete tagastamisega kaasnevad kulud vastavalt valitud tagastamise viisile ning vastavad kulud Hinnakirja alusel Seadmete mahavõtmise ja demonteerimise tellimisel.
7.3. Seadmete tagamisel ilma demonteerimist tellimata, kohustub Klient järgima Üldtingimustes ja Seadmete juurde kuuluvates juhendmaterjalides sätestatud käitlemise- sh demonteerimise- ja pakendamise tingimusi. Seadmed tuleb tagastada sama komplektsuses, mis need olid Kliendile üleandmisel ja samas konditsioonis, võttes arvesse normaalset kasutust. Tagastamisele kuuluv Seade tuleb pakendada vastavalt õrnade asjade pakendamise nõuetele, selliselt et Seade transpordi käigus ei kahjustuks. Seadme rikkumisel või kahjustumisel (välimuse või funktsionaalsuse kahjustumisel) Kliendi süül tuleb vastavalt Üldtingimustele hüvitada Seadme remonditasu või Seade välja osta vastava Arve alusel.
7.4. Klient kohustub maksma Seadme renditasu kuni Seadme tagastamiseni Telsetile s.o juhul kui Klient ei ole tagastamisele kuuluvaid Seadmeid tagastanud Üldtingimustes ja Lepingu punktis 7.1. sätestatud tähtajaks, loetakse, et need on Kliendi kasutuses ja vastavas tagastamise tähtaega ületavas osas esitatakse Kliendile arve. Kliendi kasutusse antud Seadmeid arveldatakse rendipäeva põhiliselt st Seadmete tagastamisega viivitamisel kohustub Klient maksma Seadmete renditasu ulatuses, mis on võrdne Seadmete tavapärase Hinnakirjajärgse ühe päeva renditasuga iga viivitatud päeva eest st päevade arvu ulatuses, mis ületab Seadmete tagastamise tähtaega nii Lepingu lõppemise, ülesütlemise kui taganemise korral kuni Seadmete tagastamiseni Telsetile. Kui Klient ei ole tagastanud tagastamisele kuuluvat Seadet 2 (kahe) kuu jooksul Lepingu lõppemisest, loetakse, et Telset on kaotanud viivituse tõttu huvi Seadme tagastamise vastu. Taolisel juhul on Telsetil õigus loobuda Seadme tagastamise nõudest ja nõuda Kliendilt Seadme tagastamise asemel Seadme väljaostu hinna tasumist vastava arve alusel.
7.5. Telsetil on õigus keelduda Lepingu üles ütlemisel või taganemisel üleantu väljaandmisest osas, milles Klient ei ole oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt täitnud, eelkõige seni kuni Telset tagastamisele kuuluvaid Seadmeid Kliendilt nõuetekohaselt tagasi saanud.
 
8. Lepingu jõustumine ja muud tingimused
8.1. Käesolev Leping jõustub alates sõlmimise kuupäevast. Lepinguga seotud ja Kliendi tellitud Seadmed antakse Kliendi üle Akti allkirjastamise kuupäevast. Leping lõpeb Üldtingimustes fikseeritud alustel ja korras.
8.2. Tähtajalise Lepingu ülesütlemine võimalik Üldtingimustes, Tähtajaliste tootelepingute lõpetamise tingimustes sätestatud korras. Tähtajalise lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel on Klient kohustatud kandma Lepingu ülesütlemisega kaasnevad kulud ning hüvitama Telseti nõudmisel saadud rahalise või varalise soodustuse maksumuse.
8.3. Käesolev Leping on sõlmitud kahes võrdses juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Teenuse osutajale ja teine Kliendile.
 
Информация +372 635 6535
звонок не тарифицируется и является бесплатным
Техническая поддержка +372 7100 200
звонок не тарифицируется и является бесплатным
Пишите нам, если возникли вопросы
rus