Закрыть
Да
Отменить
Закрыть окно без сохранения
Документы
AS TELSET TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.05.2023.a. 

1. ÜLDSATTED 

1.1. MÕISTED 
1.1.1. Alljärgnevad mõisted kannavad käesolevates teenuste osutamise üldtingimustes (edaspidi: Üldtingimused) alljärgnevat tähendust: 

Arveldusperiood - - ajavahemik, mille jooksul on kasutatud TELSET-i teenuseid või seadmeid. Viimaste kohta esitatakse Kliendile arve. Arveldusperiood fikseeritakse kas Lepingutes või Tootetingimustes. Vastavate erisätete  puudumisel, loetakse Arveldusperioodiks kalendrikuu;  

Hinnakiri - dokument, millega on kehtestatud TELSET-i teenuste tasumäärad ja Seadmete üürimäärad ning mis avaldatakse TELSET-i veebilehel www.telset.ee; 

Isikuandmed - TELSET-i valduses olevad Kliendi isiklikud andmed (Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed), kontaktandmed (Kliendi aadress, sidevahendite andmed, e-posti aadress) ja andmed Kliendi poolt Teenuse tarbimise kohta (Teenuse kasutamise maht ja ajalugu, Kliendi maksedistsipliin).

Kliendileping - kokkulepe, milles fikseeritakse Kliendi isikut puudutavad andmed ning mis on eelduseks ülejäänud Toote- ja Üürilepingute sõlmimiseks; 

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kellel on TELSET-iga kehtiv Kliendileping, või kellel on Kliendilepingu lõppemisel TELSET-i ees täitmata kohustusi (viimasel juhul ei laiene talle Kliendi õigused); 

Leping – Kliendileping, Tooteleping, Seadmete Üürileping vm. TELSET-i teenuste kasutamisega seonduv kokkulepe Poolte vahel; 

Pool - Klient või TELSET (koosnimetatutena Pooled); 

Rike - olukord, mil TELSET-i teenuste kasutamine Kliendi poolt on tehnilistel põhjustel häiritud või võimatu; 

Seade – TELSET-ile kuuluv Kliendi kasutusse antud aparaat, mis on vajalik konkreetse TELSET-i teenuse kasutamiseks Kliendi poolt; 

Seadmete Üürileping – kasutuskokkulepe, mille alusel TELSET annab Kliendi kasutusse Seadme ning viimane kohustub selle eest tasuma. Kasutustingimused on määratletud Üldtingimuste peatükis 2.4;

Tooteleping - kokkulepe TELSET-i teenuste kasutamiseks, milles fikseeritakse Kliendi poolt kasutatavad TELSET-i teenused; 

Tootetingimused – konkreetseid TELSET-i teenuseid ja nende parameetreid tehniliselt ja sisuliselt määratlev dokument. Tootetingimused avaldatakse TELSET-i veebilehel www.telset.ee; 

TELSET - Aktsiaselts TELSET, äriregistri kood 10098483, aadressiga Õismäe tee 57a, 13515 Tallinn; 

TELSET-i teenused – TELSET-i poolt osutatavad telekommunikatsiooniteenused ja nende osutamisega seotud lisateenused; 

1.1.2. Ülal sätestatud mõistete definitsioone kohaldatakse kõikidele Kliendi ja TELSET-i vahelistele Lepingutele (sealhulgas Lepingute lisadele) samuti TELSET-i teenuseid reguleerivatele tüüpdokumentidele, kui ei ole kokkulepitud teisiti. 

1.2. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS
1.2.1. Üldtingimustes sätestatakse TELSET-i ja Klientide suhted, nii TELSET-i teenuste osutamisel kui ka sellega kaasnevate Seadmete üürimisel.
1.2.2. Pooltevahelistes suhetes lähtutakse Üldtingimustest, Kliendilepingust, Tootelepingust, Seadmete Üürilepingust, Hinnakirjast ja Tootetingimustest vastavalt toodud prioriteetsusjärjekorrale.
1.2.3. Üldtingimused, Tootetingimused ja Hinnakiri laienevad ka enne nende jõustumist ja jõustumise päeval kestvatele Poolte vahelistele õigussuhetele TELSET-i teenuste osutamisel ja sellega seonduval Seadmete kasutamisel.

1.3. ÜLDTINGIMUSTE KEHTESTAMISE, JÕUSTUMISE, MUUTMISE JA AVALDAMISE KORD.
1.3.1. TELSET-il õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, kui pärast Lepingu sõlmimist muutuvad Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb TELSET-ile Lepingu täitmise kulude oluline suurenemine, samuti kui see on tingitud muudatustest Õigusaktides, valdkonna või toodete tehnilisest või sisulisest arengust, Klientidele Teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada Teenuste osutamise ja kasutamisega seotud asjaolusid.
1.3.2. Teade Üldtingimustes muudatuse tegemise kohta koos Üldtingimuste uue terviktekstiga avaldatakse TELSET-i kodulehel www.TELSET.ee vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne Üldtingimuste jõustumist. Samuti teavitatakse muudatustest Kliente ka Kliendilepingus märgitud Kliendi kontaktandmetele.
1.3.3. Kui Klient ei nõustu Üldtingimuste muutmisega on Kliendil 1 kalendrikuu jooksul muudatuste kohta teate avaldamisest õigus lepinguline suhe TELSET-iga üles öelda, teatades sellest TELSET-ile kirjalikult (või elektrooniliste kanalite kaudu) ja täites kõik senisest Pooltevahelisest lepingulistest suhetest tulenevad seni täitmata kohustused.
1.3.4. Kui Klient ei kasuta punktis 1.3.3 sätestatud õigust Lepinguid lõpetada, loetakse, et klient aktsepteerib TELSET-i poolt Üldtingimustes tehtud muudatusi. 

2. TELSET-I TEENUSTE OSUTAMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED, PÕHIMÕTTED JA KORD 
2.1. KLIENDILEPING
2.1.1. Kliendi ja TELSET-i suhteid esmaselt reguleerivaks dokumendiks on Kliendileping, milles määratletakse Poolte isiku kirjeldavad andmed ning Poolte kontaktandmed. Kliendilepinguga antakse Kliendile kliendinumber.
2.1.2. Kliendileping sõlmitakse tähtajatuna. Kliendilepingut võib muuta, peatada ja üles öelda vastavalt Kliendi ja TELSET-i kirjalikule kokkuleppele, v.a. seaduses, Üldtingimustes ja Lepingutes ette nähtud juhtudel, mil Pooled võivad Kliendilepingu ühepoolselt muuta, peatada või üles öelda.
2.1.3. Kliendil on korraga üks Kliendileping.
2.1.4. Kliendilepingu sõlmimisel lisatakse sellele Kliendi nõudmisel kehtivad TELSET-i Teenuste Üldtingimused ning Klient kinnitab allkirjaga, et on nendega tutvunud, olenemata sellest, kas paberkandjal Üldtingimused lisati Kliendilepingule. Kui Kliendilepingu sõlmimisel lisatakse sellele Üldtingimuste redaktsioon, mis on uuem TELSET-i kodulehel avaldatust, kohaldatakse Poolte vahelistes õigussuhetes Kliendilepingus lisatud redaktsioon alates Kliendilepingu sõlmimisest, sõltumata punktis 1.3.2 sätestatust. Üldtingimuste hilisemal muutmisel kohaldatakse punktis 1.3.2 sätestatut.
2.1.5. Kliendileping ilma kehtiva Tootelepinguta ei anna Kliendile õigust ühegi konkreetse TELSET-i teenuse kasutamiseks, kuid selle sõlmimine on eelduseks teiste Lepingute sõlmimiseks.
2.1.6. Kliendileping jõustub pärast sellega seotud esimese Tootelepingu sõlmimist.
2.1.7. Kliendilepingu lõppemisel lõpetavad kehtivuse sellega seotud Tootelepingud ja Seadmete Üürilepingud. 

2.2. TOOTELEPING
2.2.1. Konkreetsete TELSET-i teenuste kasutamise aluseks on Poolte vahel sõlmitud Tooteleping. Tooteleping reguleerib koos Üldtingimuste, Tootetingimuste ja Lepingutega Poolte omavahelist suhtlust, õigusi ja kohustusi ning määratleb Kliendi poolt kasutatavad TELSET-i teenused. Teenuste kasutamise minimaalseks ajaks on üks kalendrikuu.
2.2.2. Kliendi ja TELSET-i vahel võib olla üks või mitu Tootelepingut.
2.2.3. Tooteleping sõlmitakse tähtajatuna, kui Tootelepingus ei nähta ette teisiti. Tooteleping jõustub selle allakirjutamisest mõlema poole poolt.
2.2.4. Tootelepingut muudetakse, selle täitmine peatatakse ja Tooteleping öeldakse üles vastavalt Kliendi ja TELSET-i kirjalikule kokkuleppele, v.a. seaduses, Üldtingimustes ja Tootelepingus ette nähtud juhtudel, mil Pooled võivad Tootelepingu ühepoolselt muuta, peatada või üles öelda.
2.2.5. TELSET-il on õigus Tooteleping ühepoolselt üles öelda, kui ta lõpetab konkreetse Kliendi poolt kasutatava TELSET-i teenuse osutamise. Sellisel juhul teavitab TELSET Klienti Tootelepingu ülesütlemisest ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva.
2.2.6. TELSET-il on õigus peatada või piirata TELSET-i teenuste osutamist Lepingutes, Toote­tingimustes, Üldtingimustes ja õigusaktides sätestatu alustel ja korras (Elektroonilise side seaduse §98 alusel).
2.2.7. Tootelepingu sõlmimisel lisatakse sellele Kliendi nõudmisel kehtivate Tootetingimuste ja Hinnakirja redaktsioon. Korraga mitme, samadel Tootetingimustel, Tootelepingu sõlmimisel lisatakse Tootetingimuste ja Hinnakirja tekst vaid ühele Tootelepingule. Kui Kliendil on varasemalt samadele Tootetingimustele vastav kehtiv Tooteleping, uue Tootelepingu sõlmimisel lepingule Tootetingimusi ning Hinnakirja ei lisata.
2.2.8. Kui Tootelepingu sõlmimisel lisatakse sellele Tootetingimuste või Hinnakirja redaktsioon, mis on uuem TELSET-i kodulehel avaldatud dokumentidest, kohaldatakse Poolte vahelistele õigussuhetele Tootelepingule lisatud redaktsioone alates Tootelepingu sõlmimisest, sõltumata punktides 2.3.3 ja 2.7.3 sätestatust. Dokumentide hilisemal muutmisel kohaldatakse osundatud punktides sätestatut. 

2.3. TOOTETINGIMUSED
2.3.1. TELSET-i teenuste kirjeldus, tehnilised eeldused ja kvaliteedinõuded on toodud Toote­tingimustes.
2.3.2. TELSET-il on õigus Tootetingimusi ühepoolselt muuta, kui pärast Lepingu sõlmimist muutuvad Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb TELSET-ile Lepingu täitmise kulude oluline suurenemine, samuti kui see on tingitud muudatustest Õigusaktides, valdkonna või toodete tehnilisest või sisulisest arengust, Klientidele Teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada Teenuste osutamise ja kasutamisega seotud asjaolusid.
2.3.3. Teade Tootetingimustes muudatuste tegemise kohta koos Tootetingimuste uue terviktekstiga avaldatakse TELSET-i kodulehel www.TELSET.ee vähemalt üks kalendrikuu enne Tootetingimuste muudatuste jõustumist. Samuti teavitatakse muudatustest Kliente ka Kliendilepingus märgitud Kliendi kontaktandmetele.
2.3.4. Kui Klient ei nõustu Tootetingimuste muutmisega on Kliendil 1 kalendrikuu jooksul muudatuste kohta teate avaldamisest õigus öelda Lepingud TELSET-iga üles, teatades sellest TELSET-ile kirjalikult (või elektrooniliste kanalite vahendusel) ja täites kõik seni täitmata kohustused TELSET-i ees.
2.3.5. Kui Klient ei kasuta eeltoodud õigusi, Lepingute lõpetamiseks, loetakse, et ta aktsepteerib TELSET-i poolt Tootetingimustes tehtud muudatusi. Sellisel juhul on Kliendi kohustuseks tagada vajadusel teenuste ja seadmete vastavus Tootetingimustes toodud nõuetele. 

2.4. SEADMETE ÜÜRILEPING
2.4.1. Käesolevas peatükis 2.4 sätestatut kohaldatakse üürilepingutele, mis TELSET sõlmib isikutega, kellega tal on kehtiv Tooteleping ning mis seonduvad TELSET-i teenuste tarbimisega.
2.4.2. Kliendi vastaval taotlusel annab TELSET Kliendi kasutusse Seadmed TELSET-i teenuste tarbimiseks. Seadmed antakse Kliendi valdusse, mitte omandisse, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.
2.4.3. Seadmed antakse üle Poolte vahelise Seadmete üleandmis- vastuvõttu akti alusel, milles Klient kinnitab aktis fikseeritud Seadmete üleandmist TELSET-i poolt, samuti nende toimimist üleandmise hetkel. Aktis fikseeritakse Seadmete maksumus. Ühtlasi kinnitab Klient, et talle on antud Seadmete kasutamiseks vajalikud juhendid.
2.4.4. TELSET-i poolt Seadmete tarnimisel Kliendile posti teel, kontrollib Klient Seadmete korrasolekut nende kättesaamisel ning tagastab saadetisele lisatud allkirjastatud üleandmisakti TELSET-ile posti teel või elektrooniliste kanalite kaudu (digitaalselt allkirjastatuna)  ühe (1) nädala jooksul. Võimalikud pretensioonid Seadmete osas esitab Klient samuti TELSET-ile kirjalikult ühe (1) nädala jooksul nende kättesaamisest. Kliendi poolt ühe (1) nädala jooksul pretensioonide mitteesitamisel, eeldatakse Kliendile üleantud Seadmed korrasolevatena, sõltumata sellest, kas Klient on TELSET-ile üleandmisakti tähtaegselt tagastanud või mitte. Seadmete saatmisega ning vastuvõtmisega seotud kulud kannab Klient.
2.4.5. Kõik Kliendi pretensioonid üleantud Seadmete kohta fikseeritakse üleandmis- vastuvõtu aktis. Pretensioonide puudumisel eeldatakse, et Seadmetel esinesid üleandmisel vaid aktis fikseeritud puudused.
2.4.6. Seadmete üleandmisel loetakse Poolte vahel sõlmituks Seadmete Üürileping käesolevates Üldtingimustes (eriti käesolevas peatükis 2.4) sätestatule, väljaarvatud, kui Seadmete üleandmise - vastuvõtu aktis nähakse ette teistsuguseid tingimusi.
2.4.7. Klient maksab TELSET-ile Seadmete kasutamise eest Hinnakirjas, Lepingutes, Tootetingimustes või muudes Poolte kokkulepetes sätestatud tasu (üüri). Kui osundatud dokumendid Seadmete kasutuse eest eraldi tasu ette ei näe, loetakse, et Seadmete üür sisaldub konkreetse TELSET-i teenuse kasutamisvõimaluse eest võetavas tasus. Üüri arveldamine toimub vastavalt peatükis 2.9 sätestatule, võttes arvesse üürisuhte erisusi.
2.4.8. Klient on kohustatud Seadmeid kasutama sihipäraselt vastavalt nende kasutamisjuhenditele. Seadmete mittenõuetekohasel ekspluateerimisel Kliendi poolt, hüvitab Klient tekkinud kahju.
2.4.9. Alates Seadmete üleandmisest läheb Kliendile üle ka Seadmete juhusliku hävimise ja kahjustumise risk. Seadmete hävimise, kaotamise, varguse, kahjustamise jne korral hüvitab Klient TELSET-ile Seadmete maksumuse või tekitatud kahjuga kaasnevad seadmete taastamiskulud.
2.4.10. Seadmete tehnilised muudatused ja remont kliendi poolt on keelatud.
2.4.11. Kliendil on õigus: 
 a) kasutada Seadmeid ainult TELSET-i teenuste tarbimiseks ja ühendada Seadmega tehniliselt sobivaid ja TELSET-i nõuetele vastavaid ühendusi. Kahtluse korral on Klient kohustatud pöörduma TELSET-i poole osundatud nõuete kindlaks tegemiseks; 
 b) nõuda TELSET-ilt Seadmete ekspluatatsiooni käigus Kliendist mitteolenevatel põhjustel ilmnenud või tekkinud rikete kõrvaldamist.
2.4.12. Klient on kohustatud: 
 a) kasutama Seadmeid heaperemehelikult vastavalt nende otstarbele; 
 b) tagama TELSET-i poolt volitatud isikule juurdepääsu Seadmetele, nende töökorras oleku ning sihipärase kasutamise kontrollimiseks, hooldus- või remonditöödeks ning juhul, kui Pooled on kokku leppinud Seadmete tagastamise TELSET-ile Seadmete Üürilepingu lõppemisel; 
 c) hoidma Seadmeid omal kulul selliselt, et oleks välistatud Seadme vargus, kaotsiminek, hävimine, rikkumine ning enneaegne kulumine; 
 d) koheselt informeerima TELSET-i punktis e) toodud juhtudest ning täitma samas kümne (10) kalendripäeva jooksul punktis 2.4.9 sätestatud hüvitamiskohustuse; 
 e) tagama Seadmete säilimise ja tagastama need TELSET-ile Seadmete Üürilepingu lõppemisel. TELSET-i teenuste kasutamise peatamisel, tagastada seadmed seisundis, milles Kliendile seadmed üle anti, arvestades normaalset kulumist; 
 f) mitte andma Seadmeid kolmanda isiku kasutusse ilma TELSET-i eelneva kirjaliku nõusolekuta. Seadmete kolmanda isiku kasutusse andmisel jääb TELSET-i ees vastutavaks Klient;
2.4.13. Seadmete Üürileping jõustub alates Seadmete Kliendile üleandmise kuupäevast. Seadmete Üürileping lõpeb Poolte kokkuleppel või Seadme kasutamisega seotud TELSET-i teenuste tarbimiseks sõlmitud Tootelepingu lõppemisel ja Seadme tagastamisel TELSET-ile.
2.4.14. Kliendil on õigus Seadmete Üürileping igal ajal üles öelda, teatades sellest TELSET-ile kirjalikult või tagastades Seadme TELSET-ile. TELSET-il on õigus Seadmete Üürileping üles öelda, teatades sellest Kliendile ette kolmkümmend (30) kalendripäeva.
2.4.15. Kliendi poolt Lepingute alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumise viivitamisel rohkem kui üks kalendrikuu, on TELSET-il õigus öelda Seadmete Üürileping üles kolme (3) tööpaevase etteteatamisega. Kliendil on käesolevas punktis toodud juhul kohustus tagastada Seadmed viivituseta, kuid hiljemalt kahe (2) nädala jooksul Seadmete Üürilepingu lõppemisest.
2.4.16. Seadmete üüri maksab Klient ka aja eest, mil TELSET-i teenuste osutamine oli piiratud või peatatud Kliendi poolt TELSET-i teenuste eest tasumisega viivitamise või muude oluliste lepingurikkumiste tõttu. TELSET-i teenuse peatamisel Kliendi soovil tagastab Klient Seadmed TELSET-ile teenuse peatamise ajaks või tasub TELSET-ile Seadmete kasutamise eest nimetatud perioodil Hinnakirjas kehtestatud üüri.
2.4.17. Punktis 2.4.12 e) sätestatud Seadmete tagastamiskohustuse täitmiseks on Klient kohustatud TELSET-i vastava pöördumise korral teatama seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates TELSET-i pöördumise tööpäevast, millal Klient tagastab Seadmed TELSET-ile. Klient on kohustatud Seadmed tagastama neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates Seadmete Üürilepingu lõppemisest.
2.4.18. Seadmete tagastamisel toob Klient need TELSET-i kontorisse või TELSET-i poolt nimetatud aadressile, kui Tootetingimustest või Poolte kokkuleppest ei tulene teisiti. Klient võib Seadmed TELSET-ile tagastada posti teel, jäädes vastutavaks nende mittesäilimise ja kahjustumise eest kuni Seadmete üleandmiseni TELSET-ile. Seadmete tagastamisega (saatmise ja vastuvõtmisega) seotud kulud kannab Klient.
2.4.19. Kui Klient rikub punktis 2.4.12 e) sätestatud Seadmete tagastamise kohustust, on TELSET-il õigus nõuda Kliendilt viivist 0,5% (null koma viis) protsenti Seadmete üleandmis-vastuvõtu aktis märgitud maksumusest iga Seadmete tagastamisega viivitatud päeva eest arvates punktides 2.4.15 ja 2.4.17 nimetatud tähtaja möödumisest.
2.4.20. Kui Klient ei ole tagastanud Seadet 2 (kahe) kalendrikuu jooksul Seadmete Üürilepingu lõppemisest, loetakse, et TELSET on kaotanud viivituse tõttu huvi Seadme tagastamise vastu. Sellisel juhul loobub Telset tagastamise nõudest ja TELSET-il on õigus nõuda Kliendilt Seadme tagastamise asemel kahjuhüvitust üleandmis-vastuvõtu aktis sätestatud suuruses.

2.5. KLIENDI KOHUSTUSED TELSET-I TEENUSTE JA SEADMETE KASUTAMISEL
2.5.1. TELSET-i teenuseid on lubatud kasutada vaid töökorras, tehnilistele normidele ja nõuetele vastavate lõppseadmetega. Vajadusel kontrollib TELSET või tema volitatud esindaja Kliendi kasutuses olevate seadmete või süsteemi korrasolekut ja sobivust plaanitud tööks enne selle kasutamist TELSET-i võrgus. Vastava erakorralise kontrolliga seotud kulud kannab Klient.
2.5.2. Klient on kohustatud kindlustama lõppseadmetele ja vajadusel muudele Teenuse tarbimiseks vajalikele Seadmetele nõuetekohase elektritoite. Teenuse kvaliteetseks toimimiseks peavad Kliendile kuuluvad seadmed ja ühendustes kasutatavad kaablid vastama Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele ja olema sobilikud antud Teenuse tarbimiseks.
2.5.3. Kõik teenuse tarbimisega soetud seadmete (nii Kliendile kui TELSET-ile kuuluvate) kasutamiskulud kannab Klient.

2.6. RIKKETEADETE VASTUVÕTMINE JA RIKETE KÕRVALDAMINE
2.6.1. TELSET võtab rikketeateid vastu Kliendiga kokku lepitud rikketeadete telefoninumbril ja kellaaegadel ning e-posti aadressil (vt Lepingud ja Tootetingimused).
2.6.2. TELSET kohustub kõrvaldama rikkeid TELSET-i telekommunikatsioonivõrgus täiendava hüvituseta. Võimalusel kõrvaldatakse rikked koheselt, kuid mitte hiljem kui rikkest teatamise päevale järgneval tööpäeval, v.a. juhul kui rikke on tekkinud vääramatu jõu toimel või kolmandate isikute või Kliendi tegevuse tagajärjel.
2.6.3. Kliendile kuuluvaid liiniosasid ja lõppseadmeid hooldab ning nende rikkeid kõrvaldab TELSET vaid kokkuleppel Kliendiga ning eraldi tasu eest. 

2.7. HINNAKIRI
2.7.1. TELSET kehtestab oma teenuste ja seadmete tarbimiseks Hinnakirja. Hinnakiri sätestab koos Tootetingimustega TELSET-i teenuste eest Kliendi poolt maksmisele kuuluva tasu ning selle kujunemise alused.
2.7.2. TELSET võib kehtestada erinevatele Tootetingimustele tuginevatele TELSET-i teenustele erinevad Hinnakirjad.
2.7.3. Hinnakirja muudatustest teatatakse TELSET-i kodulehel www.TELSET.ee vähemalt üks (1) kuu enne uue Hinnakirja jõustumist. Samuti teavitatakse muudatustest Kliente ka Kliendilepingus märgitud Kliendi kontaktandmetele.
2.7.4. Kui Klient ei nõustu Hinnakirja muutmisega, on tal õigus ühe (1) kuu jooksul, arvates muudatusteatest, öelda Lepingud üles, teatades sellest TELSET-ile kirjalikult. Kui Klient ei kasuta käesolevas punktis toodud õigust, loetakse, et ta aktsepteerib Hinnakirjas tehtud muudatusi ja kinnitab, et tal ei ole Hinnakirja muudatuse osas TELSET-ile pretensioone. 

2.8. TELSET-I TEENUSTE EEST MAKSTAV TASU
2.8.1. Klient maksab TELSET-ile tarbitud TELSET-i teenuste eest tasu vastavalt kehtivatele Hinnakirjale, Lepingutele, Tootetingimustele ja Üldtingimustele.
2.8.2. TELSET-i teenuste eest makstava tasu liigid ja määrad on fikseeritud TELSET-i Hinnakirjas ja Tootetingimustes.
2.8.3. Tasu maksmise kohustus kehtib ka teenuste kohta, mis tehakse Kliendi soovil täiendavalt Kliendi tellimuse alusel, lisaks osutatavatele põhiteenustele.
2.8.4. Kliendi soovil TELSET-i poolt enne Tootelepingu sõlmimist osutatud TELSET-i teenused kuuluvad samuti Kliendi poolt tasumisele vastavalt kehtivale Hinnakirjale. Enne Tootelepingu sõlmimist osutatud TELSET-i teenuste hind ja maksumus fikseeritakse Kliendilepingu lisas oleval arvel. Võlgnevusele, mis on tekkinud enne Kliendilepingu sõlmimist, kohaldatakse Lepingute ja teiste Poolte suhteid reguleerivate dokumentide sätteid (sh viivis ja TELSET-i õigused Kliendi poolse võlgnevuse korral).
2.8.5. Kliendil on õigus teha TELSET-ile ettemakseid. Ettemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Kliendi võlgnevuste puudumisel tagastab TELSET Kliendi poolt ette makstud summad Kliendilepingu lõppemisel vastavalt Kliendi avaldusele.
2.8.6. TELSET ja Klient võivad kirjalikult leppida kokku ettemaksus ja tagatistes TELSET-i teenuste osutamise eeldusena. 

2.9. ARVELDUSTE KORD JA VIIVIS
2.9.1. TELSET-i teenuste ja Seadmete kasutamise eest makstavat tasu arveldatakse vastavalt Arveldusperioodile.
2.9.2. TELSET esitab osutatud teenuste (v.a. telefonikõned) eest kliendile arve Arveldusperioodi kuu seitsmendal (7.) kuupäeval. Arve saadetakse Kliendile kas kirja või elektronposti teel. Teostatud telefonikõnede eest esitatakse Kliendile Arveldusperioodile järgneva kuu teenuste arvega. Kui Pooled on selles kokku leppinud, lisatakse arvele Kliendi kõnede eristus Arveldusperioodil. Kõnede eristusi on hiljem võimalik saada kuni kolm (3) kuud tagasiulatuvalt.
2.9.3. TELSET esitab Kliendile ühe arve Kliendilepingu alusel ning see hõlmab tasu kõikide Kliendilepinguga seotud Lepingute alusel tarbitud TELSET-i teenuste ja kasutatud Seadmete eest vastava(te)l Arveldusperioodi(de)l.
2.9.4. Kui Klient ei ole saanud Arveldusperioodi eest arvet hiljemalt Arveldusperioodile järgneva kuu kümnendaks (10.) kuupäevaks, on ta kohustatud pöörduma TELSET-i poole arve väljastamiseks. Klient ei vabane arve tähtaegse tasumise kohustusest, kui ta ei ole temale saadetud arvet kätte saanud ja ei ole TELSET-i sellest teavitanud.
2.9.5. Kui Klient vaidlustab temale esitatud arve õigsuse, on ta kohustatud esitama TELSET-ile kirjaliku pretensiooni enne arves toodud maksetähtaja saabumist, tasudes arve igeaegselt osas milles ta tasu ei vaidlusta.
2.9.6. Klient tasub TELSET-i poolt esitatud arve arvel märgitud arve tasumise tähtajaks. Arve loetakse tasutuks selle laekumisel TELSET-i pangakontole.
2.9.7. Arve tasumisega viivitamisel tasub Klient viivist arvestusega 0,1% (null koma üks) protsenti tähtajaks tasumata jäänud summalt päevas.
2.9.8. Erandina tasub Klient Lepingute sõlmimisel liitumistasu ja muud koheselt tasumisele kuuluvad summad, kui Pooled ei lepi kokku teisiti. 

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. KLIENDI ÕIGUSED
3.1.1. Kliendil on õigus tarbida TELSET-i teenuseid, mille kasutamise eeldused ja tingimused vastavad Tootelepingus ja Tootetingimustes määratletud parameetritele.
3.1.2. Kliendil on õigus nõuda Rikete kõrvaldamist vastavalt seadusele, Üldtingimustele ja Poolte vahel kirjalikult kokku lepitule. 

3.2. TELSET-I ÕIGUSED
3.2.1. TELSET-il on õigus teha Üldtingimustes, Tootetingimustes ja Hinnakirjas muudatusi õigusaktides ning Üldtingimustes ette nähtud korras. 

3.2.2. TELSET-l on õigus piirata Kliendi poolt Lepingu alusel TELSET-i teenuste kasutamist, kui:
3.2.2.1. Klient on hilinenud Lepingu alusel osutatud teenuse tasumisega üle 14 päeva või ületab temale kehtestatud krediidilimiiti;
3.2.2.2. Klient on võrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava Lõppseadme;
3.2.2.3. Klient häirib Lõppseadme kasutamisega Võrgu tööd või teisi Teenuse kasutajaid;
3.2.2.4. Teenuse osutamise piiramine on vajalik Võrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks;
3.2.2.5. Klient rikub oluliselt Lepingu tingimusi;
3.2.2.6. Piirang tuleneb seadusest.  

3.3. KLIENDI KOHUSTUSED
3.3.1. Kliendil on kohustus informeerida TELSET-i koheselt kõikidest faktiliste asjaolude ja andmete muutustest TELSET-iga sõlmitud Lepingutes ja TELSET-le esitatud dokumentides toodud andmetes ning muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada Kliendi kohustuste täitmist TELSET-i ees. TELSET-il on õigus nõuda muudatuse aluseks olevate dokumentide esitamist. Informeerimise kohustus kehtib ka siis, kui muudatused on avalikustatud (avalikud registrid, massiteabevahendid jne).
3.3.2. Klient on kohustatud teavitama TELSET-i teenuse kasutamisel ilmnevatest Riketest TELSET-i viivitamatult ja tagama TELSET-i esindajale juurdepääsu lõppseadmete kontrollimiseks, hoolduseks ja remondiks. Klient on kohustatud andma teavet TELSET-i võrguga ühendatud seadmete ja süsteemide kohta.
3.3.3. Klient vastutab TELSET-i teenuste tarbimisega kaasnevate kohustuste täitmise eest, sõltumata sellest kas Klient on tarbinud TELSET-i teenust ise või on võimaldanud selle tarbimist kolmandale isikule. 

3.4. TELSET-I KOHUSTUSED
3.4.1. TELSET tagab Kliendile TELSET-i teenuse kasutamise võimaluse ööpäevaringselt, kui Tootelepingust või Tootetingimustest ei tulene teisiti.
3.4.2. TELSET kohustub teavitama Klienti mõistliku aja jooksul, kuid mitte vähem kui kümme (10) kalendripäeva ette, kõigist teadaolevatest ning planeeritud remondi- ja hooldustöödest, mis võivad häirida TELSET-i teenuste tarbimist Kliendi poolt. Teade edastatakse punktis 6.1.1 sätestatud korras.
3.4.3. TELSET kohustub mitte avaldama Kliendiga seotud andmeid kolmandatele isikutele ilma Kliendi loata, välja arvatud seaduses sätestatud alustel ja korras.

4. TEENUSE KASUTAMISE PEATAMINE JA PIIRAMINE
4.1 TELSETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1.1 TELSET-il on õigus piirata Kliendile TELSET-i teenuse osutamist (vastavalt Üldtingimuste punktile 3.2.2.) üksnes juhul, kui ta on sellest Kliendile teatanud vähemalt viis (5) kalendripäeva ette, informeerides Klienti sobilikul viisil, märkides ka piiramise aja ja põhjuse.
4.1.2 TELSET võib piirata TELSET-i Teenuste osutamist ette teatamata, kui Teenuse osutamise piiramise viivitamisega võib põhjustada Telsetile või kolmandatele isikutele kahju tekkimise. 
4.1.3 TELSET-il on õigus Teenuste osutamist Kliendile piirata vastavalt Üldtingimuste punktile 3.2.3.  TELSET ei piira teenuse osutamist, kui Klient kõrvaldab enne teenuse osutamise piiramise algust kavandatava piiramise aluseks olnud asjaolu ning TELSET on sellest teadlik. 
4.1.4 TELSET taastab teenuse osutamise Kliendile endises ulatuses nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tööpäeva jooksul TELSET-i teenuse osutamise peatamise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamisest. 
 
4.2 KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.2.1 KLIENDIL on õigus tellida määramata ajaks ajutise tootelepingu peatamise ning piiramatul arvul kordi. Kliendil tuleb tasuda ajutise lepingu peatamise teenuse tellimistasu ja kuutasu vastavalt hinnakirjale. Ühekordset ajutise peatamise tellimistasu tuleb tasuda igakordsel lepingu ajutisel peatamisel.
4.2.2 Juhul, kui KLIENT tellib ajutise peatamise teenuse ning kliendil kasutuses on Telseti seadmed tähtajalise kohustusega, siis ajutise peatamise teenuse aktiveerimise hetkest Kliendil tekib kohustus tasuda tähtajalise kohustuse ennetähtaegse lõpetamisega kaasnev hüvitis vastavalt tingimustele (kampaania tingimused), millega klient kompenseerib saadud soodustuse.
4.2.3 Juhul, kui KLIENT tellib ajutise peatamise teenuse ning kliendil on sõlmitud tooteleping tähtajalise kohustusega (liitunud reklaami kampaania raames), siis ajutise peatamise teenuse aktiveerimise hetkest Kliendil tekib kohustus tasuda tähtajalise kohustuse ennetähtaegse lõpetamisega kaasnev hüvitis vastavalt tingimustele (kampaania tingimused), millega klient kompenseerib saadud soodustuse.
4.2.4 Juhul, kui KLIENT tellib ajutise peatamise teenuse ning kliendil kasutuses on Telseti rendiseadmed renditasu soodustusega, siis ajutise peatamise teenuse aktiveerimise hetkest soodustus kaob ja kehtib seadmete rendile hinnakirjajärgne tasu.
4.2.5 Ajutise lepingu peatamise teenuse kuutasu tuleb KLIENDIL tasuda vastavalt selle kasutamise ajalisele kestvusele. Kuutasu arvestus algab TELSETI poolt Ajutise lepingu peatamise teenuse aktiveerimise hetkest ning on kuupõhine. Ajutise lepingu peatamise teenuse esmakordsel tellimisel rakendub kliendile kuutasu soodustus 180 kalendripäevaks  0 eur. Teenuse korduval tellimisel, kui eelmisest teenuse tellimisest on möödunud vähem kui 360 päeva, ei rakendu kuutasu soodustust. Seda ka juhul, kui kliendi poolt tellitud ajutise peatamise teenuse periood oli lühem kui 180 kalendripäeva. 
4.2.6 KLIENT saab igal ajahetkel ajutise lepingu peatamise teenuse lõpetada ning Telset kohustub hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul taastada peatatud teenused.

5. FORCE MAJEURE (VAARAMATU JÕUD)
5.1. Poole kohustuste täitmata jätmist või täitmisega viivitamist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. 

5.2. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut asjaolu, mille üle Pooltel kontroll puudub.

5.3. Kohustuste mittetäitmine asjaoludel, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled rakendavad mõistlikke jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks või tema mõju leevendamiseks. Vääramatu jõu mõju lakkamisel on Pooled kohustatud tegema kõik jõupingutused vääramatu jõu tagajärgede kõrvaldamiseks ning nad peavad oma kohustuste täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused on kõrvaldatud. 

5.4. Pool peab teavitama teist Poolt vääramatu jõu asjaolu esinemisest esimesel võimalusel. 

6. TEADETE EDASTAMINE
6.1. Lepinguga seotud teateid, avaldusi, taotlusi ja pretensioonesaavad Pooled teineteisele edastada mistahes vormis TELSET-i klienditeeninduspunktides, TELSET-i kodulehe  kontaktvormi kaudu, posti, e-posti, telefoni või faksi teel.
 
6.2. Kõik Lepingu rikkumisest tulenevad nõuded ja pretensioonid peab esitama kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhud, kui Üldtingimustes on sätestatud teisiti. Avaldus Teenuse piiramiseks või lõpetamiseks peab olema esitatud Kliendi poolt allkirjastatult kas kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.  

6.3. Kliendi personaalsel kirjalikul teavitamisel saadab TELSET, sõltuvalt teate sisust, teated Kliendi esitatud posti- või elektronposti aadressile, e-keskkonna või SMS vahendusel. TELSET lähtub eeldusest, et Klient on saanud need teated kätte kahe (2) tööpäeva jooksul teate saatmisest alates.  

6.4. Teise Poolega suhtlemisega seonduvad otsesed kulud (nt. telefoni- ja postikulud) kannab Pool ise, kui Hinnakirjas ei ole sätestatud teisiti. 

7. ISIKUANDMETE KAITSE
7.1. TELSET töötleb Isikuandmeid kooskõlas kehtivate Õigusnormide ja Üldtingimustega. Isikuandmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks Aktsiaselts Telset (registrikood 10098483, asukoht Õismäe tee 57a, 13515 Tallinn) ja TELSET-i volitatud töötlejad. Klient saab tutvuda volitatud töötlejate ja nende kontaktandmetega TELSET-i esindustes ja koduleheküljel.

7.2. TELSET töötleb Isikuandmeid Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, Kliendi teenindamiseks ja äriliseks teabevahetuseks.

7.3. Oma allkirjaga Lepingul kinnitab Klient, et:
7.3.1. Klient annab TELSET-ile nõusoleku tema Isikuandmeid töödelda käesolevate Üldtingimustega sätestatud korras;
7.3.2. Tellides või kasutades Teenust, mis eeldab Kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud selle Teenuse osutamisega, nõustub Klient enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud Teenuse kasutamiseks ning sellisest Teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmiseks;
7.3.3. Klient nõustub tema Isikuandmete edastamisega isikutele, kes tegelevad trükkimise, postitamise, arvelduse korraldamise, Teenuste osutamise, Teenuste turustamise või Kliendi teenindamisega ja kes töötlevad Isikuandmeid oma ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses TELSET-iga sõlmitava lepingu alusel;
7.3.4. Klient nõustub tema poolt Lepingu rikkumise korral Lepingu täitmisega seotud Isikuandmete avaldamisega maksehäireregistris (krediidiinfo) või avaldamisega kolmandatele isikutele õiguskaitsevahendite rakendamiseks, sealhulgas krediidiinformatsiooni või võlanõudeid käsitlevatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale;
7.3.5. Klient nõustub lepingu täitmiseks ja selle tagamiseks tema ja TELSET-i klienditeeninduse vaheliste kõnede salvestamise ja säilitamisega;

7.4. Kliendil on õigus saada informatsiooni oma Isikuandmete koosseisu ja allika, nende töötlemise eesmärgi kohta. Samuti selle kohta, kellele tema Isikuandmeid on edastatud. Kliendil on õigus nõuda valede ja ebatäpsete Isikuandmete muutmist ja oma Isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui nende töötlemise eesmärk on saavutatud.
 
7.5. Kliendil on õigus kirjalikult võtta tagasi nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks, kui õigus Isikuandmete töötlemiseks ei tulene seadusest. Juhul kui Isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendile Teenuse osutamiseks, saab Klient võtta tagasi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, lõpetades Kliendilepingu ja muud Lepingud vastavalt selliste Lepingute lõpetamise korrale.

8. VASTUTUS
8.1. Rikete korral on Klient kohustatud sellest TELSET-i viivitamatult teavitama. TELSET-i kohustus Rikke kõrvaldamiseks tekib alates Kliendi poolse teavitamiskohustuse täitmisest. 

8.2. Rikke korral on Kliendil kohustus võtta tarvitusele abinõud talle tekkida võiva kahju ärahoidmiseks ning vähendamiseks, sealhulgas vajadusel kasutada sõnumite edastamiseks ja vastu võtmiseks teiste isikute pakutavaid kõneteenuseid. 

8.3. TELSET ei vastuta Riketest põhjustatud kahju eest Kliendile, kui Rikked likvideeriti seaduses ja Üldtingimustes sätestatud aja jooksul, välja arvatud, kui TELSET põhjustas Rikked tahtlikult või raske hooletuse tõttu. 

8.4. TELSET ei vastuta kolmandatest isikutest (sealhulgas Kliendi Internetiteenuse pakkujast) põhjustatud takistuste eest TELSET-i teenuste kasutamisel. 

8.5. TELSET ei vastuta kõne kvaliteedi probleemide eest, kui need tulenevad Kliendi või kõne adressaadi Interneti-ühendusest. 

9. KOHALDATAV ÕIGUS. VAIDLUSTE LAHENDAMINE. AEGUMINE
9.1. Kliendi ja TELSET-i vahelistele suhetele, sealhulgas kõigile Lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust. 

9.2. Kõik Kliendi ja TELSET-i vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimistel kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohtus. 
9.1.3. Kõigi Lepingutest ja muudest Poolte vahelisi suhteid reguleerivatest dokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm (3) aastat. 

10. LÕPPSATTED 
10.1. Kui mõni Poolte vahelisi õigussuhteid reguleeriv kokkulepe satub vastuollu imperatiivsete õigusnormidega, jääb vastav dokument muus osas kehtima ning nimetatud asjaolu ei mõjuta teiste kokku lepitud sätete kehtivust, välja arvatud, kui Poolte kohustuste tasakaal seeläbi oluliselt muutub. 

10.2. Poolte kohta käivate Lepingutes esitatud andmete (sealhulgas nimi, aadress, telefoni- ja faksinumbrid, e-posti aadressid jne) muutumisel kohustub vastav Pool teist Poolt neist viivitamatult informeerima. 

10.3. Pool kohustub viivitamatult teatama teisele Poolele tema suhtes likvideerimismenetluse või pankrotimenetluse algatamisest, samuti muudest asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada Poole võimet Lepingutest tulenevaid kohustusi täita.
 
Информация +372 635 6535
звонок не тарифицируется и является бесплатным
Техническая поддержка +372 7100 200
звонок не тарифицируется и является бесплатным
Пишите нам, если возникли вопросы
rus