Sule
Jah
Tühista
Sulge aken salvestamata

ARVE E-MAILILE

Lihtne. Mugav. Kiire.

Telli
Dokumendid

Telset privaatsustingimused

Mõistame, et Teie isikuandmed on Teile tähtsad, ning oleme pühendunud nende kaitsmisele.

Käesolevad  Privaatsustingimused  selgitavad, kuidas me käitleme isikuandmeid, mida me Teilt kogume või mida Teie meile esitate.
AS Telset töötleb Kliendi Andmeid Privaatsustingimustes toodud viisil, eesmärkidel, õiguslikel alustel kooskõlas lepingute, Eesti ja Euroopa Liidu Õigusaktide (elektroonilise side seadus, isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus) ning heade äritavadega. Isikuandmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks Aktsiaselts Telset (registrikood 10098483, asukoht Õismäe tee 57a, 13515 Tallinn) ja TELSET-i volitatud töötlejad. Klient saab tutvuda volitatud töötlejate ja nende kontakt­andmetega TELSET-i esindustes. Kasutame Kliendi Andmeid üksnes eesmärgil, milleks Telset Andmeid kogub ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses ehk  töötleme Isikuandmeid Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, Kliendi teenindamiseks ja äriliseks teabevahetuseks. Käesolevaid

Tingimusi võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu lugege neid Tingimusi aeg-ajalt uuesti.

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad veebilehele www.telset.ee .

Käesolevates Privaatsustingimustes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmeteks ei loeta andmeid, mida ei saa isiku tuvastamiseks kasutada. Andmeid, mida ei loeta isikuandmeteks võime koguda, kasutada, edasi anda ja avaldada mis tahes eesmärkidel.

Tellides või kasutades Teenust, mis eeldab Kliendiga kliendilepingu sõlmimist  nõustub Klient:
 • enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud Teenuse kasutamiseks ning sellisest Teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmiseks;
 • Klient annab TELSET-ile nõusoleku tema Isikuandmeid töödelda käesolevate tingimustega sätestatud korras;Klient nõustub tema Isikuandmete edastamisega kolmandatele isikutele, kes on seotud selle Teenuse osutamisega, kes tegelevad trükkimise, postitamise, arvelduse korraldamise, Teenuste osutamise, Teenuste turustamise või Kliendi teenindamisega ja kes töötlevad Isikuandmeid oma ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses TELSET-iga sõlmitava lepingu alusel;
 • Klient nõustub tema poolt Lepingu rikkumise korral Lepingu täitmisega seotud Isikuandmete avaldamisega maksehäireregistris (krediidiinfo) või avaldamisega kolmandatele isikutele õiguskaitsevahendite rakendamiseks, sealhulgas krediidiinformatsiooni või võlanõudeid käsitlevatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale;
 • Klient nõustub lepingu täitmiseks ja selle tagamiseks tema ja TELSET-i klienditeeninduse vaheliste kõnede salvestamise ja säilitamisega tähtajaga 1 aasta (12 kuud);
 • Kliendil on õigus saada informatsiooni oma Isikuandmete koosseisu ja allika, nende töötlemise eesmärgi kohta. Samuti selle kohta, kellele tema Isikuandmeid on edastatud;
 • Kliendil on õigus nõuda valede ja ebatäpsete Isikuandmete muutmist ja oma Isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui nende töötlemise eesmärk on saavutatud;
 • Kliendil on õigus kirjalikult võtta tagasi nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks, kui õigus Isikuandmete töötlemiseks ei tulene seadusest;
 • juhul kui Isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendile Teenuse osutamiseks, saab Klient võtta tagasi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, lõpetades Kliendilepingu ja muud Lepingud vastavalt selliste Lepingute lõpetamise korrale ilma võlgnevuseta Telset-i ees;
 • Klient vastutab Telsetile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikuse eest.TELSET kogub oma Klientidelt järgmisi andmeid: isikuandmed, isikuttõendavat dokumendi koopia, e-posti aadress, makseandmed, posti aadress, teenuse osutamise aadress, sideandmed. Samuti võime koguda andmeid Teie teenusekasutus- ja vaatamisharjumuste kohta, milliseid saateid Te vaatate, kuidas Te TV teenuseid kasutate, nagu saadete pausile panemine, edasi või tagasi kerimine, kas salvestate saateid hilisemaks vaatamiseks.
Kasutame andmeid järgmistel viisidel:
 • maksete kinnitamiseks;
 • selle tagamiseks, et meie Veebilehe sisu esitatakse Teile ja Teie seadmesse kõige tõhusamal moel;
 • Teile pakkumiste, uudiste, teabe, toodete ja teenuste esitamiseks, mida Te meilt soovite või mille kohta usume, et need võiksid Teid huvitada;
 • Teile meie uudiskirja saatmiseks, mis võib samuti sisaldada pakkumisi, uudiseid, teavet, tooteid või teenuseid, mille kohta usume, et need võivad Teid huvitada;
 • Uuringute läbiviimiseks, et täiustada Teile pakutavaid teenuseid;
 • Teile tellimuste ja arvete andmete esitamiseks;
 • Teiega suhtlemiseks;
 • Teile Teenuse muutustest teavitamiseks;
Teenusekogemuse Teile isiklikumaks muutmiseks Kõiki Teie poolt meile edastatud andmeid hoitakse meie turvalistes serverites. Kõigi andmete edastamine meie veebilehe kaudu toimub Teie enda vastutusel. Andmete edastamine Interneti kaudu ei ole veel täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et Teid kaitsta, ei saa me Teie andmete turvalisust garanteerida ega võta endale vastutust, kui keegi saab Teie andmete esitamisele volitamata juurdepääsu. Kui me oleme Teie andmed kätte saanud, siis kasutame rangeid meetodeid ja turvameetmeid, et püüda vältida volitamata juurdepääsu neile andmetele.

Kõikidest tulevastest muudatustest meie Privaatsustingimustes antakse teada Telseti  veebilehel. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, välja arvatud juba olemasolevad Kliendid, kelle jaoks jõustuvad muudatused 30 päeva pärast nende väljakuulutamist.

Küsimused, kommentaarid ja päringud seoses käesolevate Privaatsus­tingimustega saatke palun e-posti aadressile info@telset.ee.

Vaadake meie Küpsiste Tingimusi meie veebilehel, et saada teada, kuidas me küpsiseid kasutame.

Käesolevaid Privaatsustingimusi uuendati viimati 22.11.2020.
 
Info +372 635 6535
callsNotTarify
Tehniline tugi +372 7100 200
callsNotTarify
Küsimuste korral, palume kirjutada meile
est