Close
Yes
Cancel
Close window without saving

Invoice on E-mail

Simply. Easy. Fast.

to order
1.1. Käesolevad „AS Telset eeskirjad kaablikanalisatsioonis paiknevate kaablite ja/või multitorude hoolduseks“ sätestavad nõuded Telset AS-i (edaspidi Telset) kaablikanalistsioonis teistele sideettevõtjatele kuuluvate kaablite, kiikrite ja multitorude (edaspidi Rendikaabel) hooldamiseks ja remondiks. Teist sideettevõtjat, kelle kaablid paiknevad Telseti kaablikanalisatsioonis nimetatakse allpool ka Rentnikuks.

1.2. Rendikaablite hooldus- ja remonditööd võivad toimuda ainult Telseti poolt väljastatud Telseti liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise kirjaliku loa (edaspidi Tööluba) alusel ja järelvalve teostaja juuresolekul.

1.3. Tööloa saamiseks tuleb pöörduda avaldusega aadressilprojekt@telset.eevõi telset@telset.ee. Avalduses näidata ära juriidiline isik, kes teostab töid, kaablikanalisatsiooni lõik, millises töid teostatakse, kaabli/mikrotoru rendi kood ja töö teostamise planeeritud ajavahemik.

1.4. Tööluba väljastatkse konkreetselt töid teostavale juriidilisele isikule märkides tööloal ära konkreetse vastutava isiku, kelle kohalolek töö teostamise ajal on kohustuslik.

1.5. Telset väljastab tööloa ainult Telseti poolt aktsepteeritud juriidilistele isikutele.

1.6. Avariiliste tööde korral tuleb enne tööde alustamist eelnevalt teavitada Telseti telefonil 5660 8198 või 5649 2491. Esimesel võimalusel saata ka sellekohane e-mail punktis 1.3. toodud aadressidel.

1.7. Rendikaablite hooldus- ja remonditöödel Telseti kaablikanalisatsioonis teostab järelvalvet Telset.

1.8.  Avarii- ja remonditööde käigus on Rentnikul lubatud:

    1.8.1.  kasutada ajutiselt kaabliava tehnilist reservi tingimusel, et peale avariilise rendikaabli/multitoru ümberlülitamist tehniline reserv taastatakse (kasutuskõlbmatu Rendikaabel eemaldatakse kaablikanalisatsioonist peale avarii- ja remonditööde teostamist);
    1.8.2.  paigaldada kaablikaevudesse valguskaabli avariijätke koos montaažiks vajaliku minimaalse kaablivaruga tingimusel, et see tagab kaablikaevus töötamise ohutud töötingimused ja kaablikaevu jääb reserv ühe avariijätku ehitamiseks;

1.9.  Tehnilise reservi kasutamise ja valguskaabli jätkude tegemise kaablikaevu avarii-remonttööde teostamisel kooskõlastab Rentnik Telsetiga.
Information +372 635 6535
the call is not charged and is free
Technical Support +372 7100 200
the call is not charged and is free
Contact us if you have any questions.
eng